HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, ERNST Dávid1, MAREK Ján1, ŠULIK Richard2, BUŠO Rastislav3, GAŽO Ján1
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá, 3CVRV Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťanye)

Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od genetického potenciálu odrody a agroekologických podmienok ročníka
Formation of Sugar Beet Root Yield and Sugar Content in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year


Field trials carried out in 2016–2018 at the PD Devio Nové Sady plots studied the influence of the climatic conditions of the year on the root yield and sugar content of 11 varieties of sugar beet (Leopold, Francessa, Vandana, Alabaster, Kosmas, Marenka, Sioux, Varios, Antek, Brian, Plinius). The production-experimental area is located at the border of maize and beet production areas. Analysis of the experimental data found a highly significant effect of the year, variety, and also the interaction of climatic factors and variety on the root yield and sugar content. The genetic potential of the varieties was strongly influenced by environmental factors. In 2017, the highest average sugar content of the tested varieties was 18.29%; it was also the year that saw the biggest differences in sugar content among the varieties with a range of 1.78%, and the lowest variability of the root yield with a range of 9.78 t/ha. In 2016, the average root yield of the tested varieties was 91.44 t/ha and in 2018 it was 70.59 t/ha. The range of the highest and lowest root yields among varieties was equal to 22.3 t/ha in 2016 and 22.5 t/ha in 2018. The minimum average sugar content (15.45%) of 2016 was accompanied by the lowest variability in the sugar content of the tested varieties. The results showed that in 2017, when the highest average sugar content was recorded, there were also the biggest differences in sugar content between varieties together with high stability in root yields and on the contrary, in the years more suitable for production of the roots, greater differences between root yields of the tested varieties were observed with lower differences in sugar content.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, root yield, sugar content.


V poľných pokusoch realizovaných v rokoch 2016–2018 na pozemkoch PD Devio Nové Sady, bol skúmaný vplyv klimatických podmienok ročníka na úrodu buliev a cukornatosť 11 odrôd (Leopolda, Francessa, Vandana, Alabaster, Kosmas, Marenka, Sioux, Varios, Antek, Brian, Plinius) repy cukrovej. Produkčno-experimentálna oblasť je lokalizovaná na rozhraní kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Analýzou experimentálnych dát sme zistili vysoko preukazný vplyv ročníka, odrody, ako aj vzájomného spolupôsobenia klimatických faktorov a odrody na úrodu buliev a cukornatosť. Genetický potenciál odrôd bol výrazne ovplyvnený faktormi prostredia. V roku 2017 bola dosiahnutá najvyššia priemerná cukornatosť sledovaného sortimentu odrôd 18,29 %. Medzi odrodami sme zistili najväčšie rozdiely v cukornatosti s rozpätím 1,78 % a zároveň najnižšiu variabilitu úrody buliev s rozpätím úrod jednotlivých odrôd 9,78 t/ha. V roku 2016 bola priemerná úroda buliev 11 odrôd 91,53 t/ha a v roku 2018 bola 70,59 t/ha. Rozpätie najvyšších a najnižších úrod medzi odrodami bolo 22,3 t/ha v roku 2016 a 22,5 t/ha v roku 2018. Najnižšia celková priemerná cukornatosť v roku 2016 (15,45 %) zároveň znamenala najnižšie rozdiely v cukornatosti testovaných odrôd. Výsledky naznačujú, že v roku 2017 s vysokou priemernou cukornatosťou boli medzi odrodami najvyššie rozdiely v cukornatosti pri vyššej stabilite úrody buliev a naopak, v rokoch priaznivých pre úrodu buliev boli zaznamenané vyššie rozdiely medzi testovanými odrodami v úrode buliev a nižšie rozdiely v cukornatosti.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (12): 396–400.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz