HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, ERNST Dávid1, GAŽO Ján1, ŠULIK Richard2, BUŠO Rastislav3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Považský cukor, a.s., 3CVRV Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany)

Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody
a agroekologických podmienok ročníka

Production Parameters of Sugar Beet in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year


Field experiments conducted on the PD Devio Nové Sady plots in the years 2015–2017 analyzed production parameters of sugar beet in relation to the genetic type of the variety and the agroecological conditions. In the trials, three varieties of normal production type (Kosmas, Natura KWS and SY Marvin) and three varieties of sugar production type (Brian, Manitou and Plinius) were evaluated. The experiment fields were located at the borderline between maize and sugar beet production areas with the altitude range 150–250 m above sea level in a climatically dry area with longer sunshine. Division of the tested varieties into two groups by production type did not confirm the statistical difference in the average root yield and sugar yield based on cumulative data from the three-year period. Analysis of the individual varieties revealed a statistically highly significant influence of the variety and year on the root yield and sugar content. The highest average root yield was found in Brian variety (91.04 t/ha), the lowest in Kosmas variety (82.49 t/ha), which also had the lowest average sugar content (16.32%). Statistically highly significant the highest average sugar content was achieved in Manitou variety (17.78%). The years 2016 (92.94 t/ha) and 2015 (90.47 t/ha) were statistically equal with respect to the root yield. In 2017 the root yield was significantly lowest (78.53 t/ha). There were statistically significant differences in the average sugar content between the years 2017 (18.24%) and 2016 (15.42%). The negative correlation between the root yield and sugar content over all three years of experiment with correlation coefficient r = –0.6 (p = 0.008) was confirmed.

Key words: sugar beet, variety, weather conditions, root yield, sugar content.


V poľných experimentoch realizovaných v rokoch 2015–2017 na pozemkoch PD Devio Nové Sady boli analyzované produkčné parametre repy cukrovej vo vzťahu k genetickému zameraniu odrody a agroekologickým podmienkam jednotlivých ročníkov. V pokusoch boli hodnotené tri odrody normálneho typu (Kosmas, Natura KWS a SY Marvin) a tri odrody cukornatého typu (Brian, Manitou a Plinius). Hodnotená oblasť sa nachádza na rozhraní kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti s nadmorskou výškou v rozpätí 150–250 m n. m. v klimaticky suchej oblasti, s dlhším slnečným svitom. Rozdelením testovaných odrôd do skupín podľa produkčných typov sa nepotvrdil rozdiel v priemernej úrode buliev a cukornatosti za súhrnné údaje z hodnoteného trojročného obdobia. Pri analýze jednotlivých odrôd bol zistený štatisticky vysoko preukazný vplyv odrody a pestovateľského ročníka na cukornatosť a úrodu buliev. Najvyššiu priemernú úrodu buliev dosiahla odroda Brian (91,04 t/ha), najnižšiu úrodu buliev odroda Kosmas (82,49 t/ha), ktorá mala aj najnižšiu priemernú cukornatosť (16,32 %). Štatisticky vysoko preukazne najvyššia priemerná cukornatosť bola dosiahnutá pri odrode Manitou (17,78 %). Ročníky 2016 (92,94 t/ha) a 2015 (90,47 t/ha) boli z hľadiska produkcie buliev vyrovnané, v roku 2017 bola úroda štatisticky vysoko preukazne najnižšia (78,53 t/ha). Medzi jednotlivými rokmi boli štatisticky vysoko preukazné rozdiely v priemernej cukornatosti s najvyššou hodnotou v roku 2017 (18,24 %) a najnižšou v roku 2016 (15,42 %). Bola potvrdená negatívna korelácia medzi produkciou buliev a cukornatosťou počas všetkých troch rokov pokusu s dosiahnutou hodnotou korelačného koeficientu r = –0,6 (p = 0,008).

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, poveternostné podmienky, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (1): 19–24.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz