HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JAROLÍMEK Jan, MASNER Jan, VANĚK Jiří, PÁNKOVÁ Ludmila
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství
Assessing Benefits of Precision Farming Technologies in Sugar Beet Production


Finding the relationship between technological innovation, economic efficiency and the practical applicability of modern technology has been dealt with since the beginning of the development of precision farming. The User-Technology Index of Precision Agriculture (UTIPA) can be used for their evaluation. It is a complex system for the international community of people with relations to precision farming, it is accessible to anyone, who respects the rules of use. Every interested person can find and compare the technologies in the UTIPA system, that interest him. A non-negligible contribution is simply invoking a discussion of the benefits and potential of precision agriculture.
The article presents two examples of comparing precision farming technologies. The best-rated technology in beetroot farming is the controlled drive of tractors and other agricultural techniques on the farmland. From the comparison of the evaluation of individual groups of respondents, the results point out how little knowledge secondary and university students have about modern precision farming technologies.

Key words: Precision Farming, Smart Farming, Sugar Beet, Agricultural Technology, User Interface, Efficiency, UTIPA.


Nalezení vztahu mezi technologickou inovativností, ekonomickou efektivností a praktickou využitelností moderních technologií se řeší od počátku rozvoje precizního zemědělství. Pro jejich zhodnocení je možné využít Uživatelsko-technologický index precizního zemědělství (UTIPA). Jedná se o komplexní systém pro mezinárodní komunitu lidí se vztahem k preciznímu zemědělství, je přístupný každému, kdo respektuje pravidla používání. Každý zájemce si může v systému UTIPA najít a porovnat technologie, které ho zajímají. Nezanedbatelným přínosem je již pouhé vyvolání diskuse o přínosech a potenciálu precizního zemědělství.
V článku jsou uvedeny dva příklady porovnání technologií precizního zemědělství. Nejlépe hodnocenou technologií v řepařství je Řízená jízda traktorů a další zemědělské techniky po pozemku. Z porovnání hodnocení jednotlivých skupin respondentů pak vyplývají malé znalosti studentů středních a vysokých škol o moderních technologiích precizního zemědělství.

Klíčová slova: precizní zemědělství, Smart Farming, cukrová řepa, zemědělské technologie, uživatelské rozhraní, efektivita, UTIPA.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (2): 57–63.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz