HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JEČNÝ Radim, LUKÁŠOVÁ Tereza
(Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)

Zapojení železnice do logistických řetězců v cukrovarnictví České republiky
Railway Inclusion in Logistic Chains in Sugar Industry of Czech Republic


The subject of the study is the analysis of the current use of railway transport for the needs of sugar industry and beet production. Until the mid-20th century, rail transport for was an absolute necessity for sugar industry; however, with the arrival of road transport, its significance gradually declined. This decline rapidly accelerated with the socio-economic changes after 1989. Nevertheless, most sugar factories continued using the railway on a lesser scale mainly for transportation of steam coal, molasses, and sugar intended for export. The use of rail transport for the delivery of beet is still very limited, although advanced container technology is being promoted abroad.
The EU transport policy aims to increase the share of rail transport in overall transport performance in the near future. Sugar factories in the Czech Republic are prepared thanks to the uninterrupted use of the railway and their own rail links to the public railway network.

Key words: sugar industry, sugar beet, railways, liberalization of rail transport.


Předmětem studie je analýza současného využívání železniční dopravy pro potřeby cukrovarnictví a řepařství. Zatímco do poloviny 20. století byla železniční doprava pro cukrovarnictví naprosto nezbytná, nástupem silniční dopravy její význam postupně upadal, tento pokles se prudce urychlil po společensko-hospodářských změnách po roce 1989. Přesto většina cukrovarů v omezené míře železnici využívat nepřestala, především pro návoz energetického uhlí a přepravy melasy a cukru určeného na export. Využívání drážní dopravy pro návoz řepy je prozatím velmi omezen, ačkoliv v zahraniční se začíná prosazovat moderní kontejnerová technologie.
Cílem dopravní politiky EU je v blízkém budoucnu zvýšit podíl železniční dopravy na celkových dopravních výkonech. Cukrovary v ČR jsou díky nepřerušení využívání železnice a vlastním kolejovým napojení na veřejnou železniční síť na zvýšení tohoto podílu připraveny.

Klíčová slova: cukrovarnictví, cukrová řepa, železnice, liberalizace železniční dopravy.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 115–118.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz