HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

IVANIČ PORHAJAŠOVÁ Jana, BABOŠOVÁ Mária, NOSKOVIČ Jaroslav, PETROVIČOVÁ Kornélia
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Výskyt druhov čeľade Carabidae (Coleoptera) v poraste repy cukrovej
Occurrence of Species of Carabidae Family (Coleoptera) in Sugar Beet Stand


The importance of biodiversity, especially in agro-ecosystems, is irre­pla­ceable. The aim of the work was to evaluate the biodiversity of the species of the Carabidae family in sugar beet, with application of specified doses of organic fertilizers (stable manure and biosludge). The research was realized on experimental plots at the university farm in Kolíňany during the years 2002, 2005, and 2007. The method of soil traps was used. During the three-year period and with five variants 14,020 individuals of carabidofauna, with a determination of 29 species were obtained. The most widely represented species was the autodominant Pseudoophonus rufipes. Biodiversity was supported by other species such as Poecilus cupreus, Brachinus crepitans, Trechus quadristriatus, Pterostichus melanarius, Carabus scheidleri etc. The specific identity in the variants varied from 42.10 to 58.82%. The average value of the diversity index was 0.71849. It should be noted that the research used sugar beet stands where it is necessary to implement agrotechnical interventions that had probably influenced the obtained values. Based on statistical evaluation, the incidence of most species was mainly influenced by the climatic conditions of the habitat; the effect of the variant was not confirmed. Despite the strong anthropic pressure, the agro-ecosystems demonstrate environmental conditions suitable for the groups present.

Key words: biosludge, Carabidae, Pseudoophonus rufipes, stable manure, sugar beet.


Význam biodiverzity predovšetkým v agroekosystémoch je nena­hra­diteľný. Cieľom práce bolo vyhodnotiť biodiverzitu druhov čeľade Carabidae v poraste repy cukrovej, s aplikáciou stanovených dávok organických hnojív (maštaľný hnoj a biokal). Výskum bol realizovaný na lokalite VPP Kolíňany v rokoch 2002, 2005 a 2007. Bola použitá metóda zemných pascí. Počas trojročného obdobia bolo v rámci piatich variantov získaných 14 020 jedincov karabidofauny, s determináciou 29 druhov. Jediným najpočetnejšie zastúpeným druhom bol autodominantný Pseudoophonus rufipes. Biodiverzitu podporili ďalšie druhy Poecilus cupreus, Brachinus crepitans, Trechus quadristriatus, Pterostichus melanarius, Carabus scheidleri atď. Druhová podobnosť v rámci variantov sa pohybovala od 42,10 % do 58,82 %. Priemerná hodnota stupňa diverzity bola 0,71849. Nemožno nespomenúť fakt, že sa jedná o porast repy cukrovej, kde je nutné realizovať agrotechnické zásahy, ktoré pravdepodobne ovplyvnili získané hodnoty. Výskyt väčšiny druhov bol na základe štatistického hodnotenia ovplyvnený predovšetkým klimatickými podmienkami stanovišťa, vplyv variantu sa nepotvrdil. Napriek silnému antropickému tlaku vykazujú agroekosystémy vhodnosť podmienok prostredia pre prítomné skupiny.

Kľúčové slová: biokal, Carabidae, maštaľný hnoj, Pseudoophonus rufipes, repa cukrová.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 308–312.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz