HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOPECKÝ Dušan, KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v pevných látkách
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Moisture Measurement in Solids


The paper describes the methods and functional principles of hygrometers used for moisture measurement in solids – chemical and gravimetric methods, methods based on the measurement of electrical quantities (resistance and capacitance methods). Infrared and microwave hygrometers are described in more detail together with possibilities for their application.

Key words: moisture measurement in solids, Karl Fisher titration, moisture scale, resistance and capacitance moisture meters, IR and microwave moisture analysers.


V příspěvku jsou popsány metody a funkční principy vlhkoměrů využívaných k měření vlhkosti v pevných látkách – metody chemické, gravimetrické, metody založené na měření elektrických veličin (odporové a kapacitní metody). Podrobněji jsou popsány infračervené a mikrovlnné vlhkoměry a jsou uvedeny možnosti jejich aplikace.

Klíčová slova: měření vlhkosti v pevných látkách, Karl Fisherova titrace, sušicí váhy, odporové a kapacitní vlhkoměry, IČ a mikrovlnné analyzátory vlhkosti.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 119–123.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz