HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2023    2/2023    3/2023    4/2023    5–6/2023    7–8/2023    9–10/2023    11/2023    12/2023

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2023 (December)
 • Šašek O.:
  Kam jsme, zatím, došli = Where We Have Come so Far   full text (PDF)
 • Holý K., Vrabec V.:
  Majky v cukrové řepě = Blister Beetles in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Cvik E. D., Řeháček O., Kellner M.:
  Řešení hrozeb pro cukrovarnický průmysl: vybrané faktory a řešení = Tackling Threats to the Sugar Industry: Selected Factors and Solutions   full text (PDF)   abstract
 • Vlach J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Specifika vývoje maloobchodní ceny cukru na českém trhu v kontextu vývoje ceny cukru v Evropě a ve světě = Specifics of Retail Sugar Price Development on Czech Market in Context of European and Global Sugar Price Development
  full text (PDF)   abstract
 • Bleha R., Šárka E.:
  19. mezinárodní konference Polysacharidy-Glycoscience = 19th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
  full text (PDF)
 • Víšková M.:
  Propagační akce pro povznesení domácího konzumu cukru v ČSR ve 2. polovině 20. let 20. století a jejich dopad na spotřebu cukru = Promotional Actions to Increase Domestic Sugar Consumption in Czechoslovakia in Second Half of 1920s and their Impact   full text (PDF)   abstract
 • Rozloučení s „rokem kostkového cukru“ = Farewell to “Year of Cube sugar”   full text (PDF)
 • Další výročí v roce 2023 (letos nepřipomenutá)   full text (PDF)
TOP

      11/2023 (listopad)
 • Cukrové slavnosti – Sladký jarmark – v Dobrovici   full text (PDF)
 • Sedliský J.:
  Ohlédnutí uprostřed kampaně 2023/2024 = Looking Back from the Midst of 2023/2024 Campaign   full text (PDF)
 • Šafránková I., Víchová J., Hrudová E.:
  Bude pěstování cukrovky v České republice ohroženo dalším patogenem? = Will Sugar Beet Cultivation in the Czech Republic be Threatened by Another Pathogen?   full text (PDF)   abstract
 • Votava J., Lozrt J., Henzl R., Dostál P., Čupera J.:
  Využití aditivní technologie 3D tisku s možností povrchové úpravy součásti pro stroje na sklizeň a manipulaci s cukrovou řepou = Use of Additive 3D Printing Technology with Surface Treatment of Components for Sugar Beet Harvesting and Processing Equipment   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty kovolesklece gama (Autographa gamma) na cukrové a krmné řepě na území Česka = Presence of Silver Y Moth (Autographa gamma) Pest on Sugar and Fodder Beet on Czech Territory   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Daniel Froněk – Jak se dělá cukr z řepy   full text (PDF)
 • Kopřiva R., Kobzev-Kotásková S.:
  Cukrová řepa jako významná proměnná formování českého agrárního hnutí = Sugar Beet as Important Variable in Formation of Czech Agrarian Movement   full text (PDF)   abstract
 • Čupera J., Fajman M., Žák M., Mitáš S.:
  Determinování koncentrace ethanolu v benzinu metodou refraktometrie = Determination of Ethanol Concentration in Gasoline Using Refractometry Method   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kryštof D.:
  Spolupráce cukrovarů se středními odbornými školami = Cooperation of Sugar Companies with Secondary Vocational Schools   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Hana Michalčíková – Subito presto • Jak rod Thurn-Taxisů propojoval Evropu   full text (PDF)
 • Chmel M.:
  Sedmdesát let cukrovaru v Opavě – Vávrovicích = Seventy Years of Sugar Factory in Opava – Vávrovice   full text (PDF)
 • Bývalé cukrovary okresu Opava   full text (PDF)
TOP

      9–10/2023 (září – říjen)
 • Reinbergr O.:
  Řepná kampaň se rozběhla! = Sugar Beet Campaign Has Started!   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy ve Slovči 2023 = Sugar Beet Field Day 2023 in Sloveč   full text (PDF)
 • Kašing P.:
  Polní den cukrovky v Unčovicích 2023 = Sugar Beet Field Day 2023 in Unčovice   full text (PDF)
 • Klíč k odolnosti: studie SESVanderHave a IfZ identifikuje gen pro odolnost k viru chlorózy řepy (BChV)   full text (PDF)
 • Prezentace osivářských společností na prahu hospodářského roku 2023/2024 = Presentation of Seed Companies on the Threshold of Marketing Year 2023/2024   full text (PDF)
  Briediková N., Bromová P.: Strube českým pěstitelům   full text (PDF)
  Bittner V.: Stabilní odrůdy cukrovky ze Skandinávie   full text (PDF)
  Vrabec M.: Florimond Desprez: třicet let na českém trhu   full text (PDF)
  Kuthan A., Král J.: Přínos spojení inovativní společnosti Betaseed a VP AGRO pro české a moravské řepaře   full text (PDF)
  Chochola J. ml.: Smart budoucnost s CR+ odrůdami   full text (PDF)
 • Náglová Z., Koláříková Janotová B., Chaloupka O.:
  Predikce rentability cukrové řepy ve vazbě na dotace = Prediction the Profitability of Sugar Beet in Relation to Subsidies
  full text (PDF)   abstract
 • Dokulilová M., Suchomel J.:
  Rejskovití hmyzožravci jako potenciální regulátoři vybraných škůdců cukrové řepy = Shrews as Potential Bioregu­lators of Selected Sugar Beet Pests   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Osobní: Dr. Leopold Wiklicky – vzpomínka na významnou osobnost   full text (PDF)
 • Jurčík R.:
  Právní vývoj v oblasti přimíchávání biopaliv do pohonných hmot = Legal Development in the Field of Blending Biofuels into Fuels   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Historie Výzkumného ústavu cukrovarnického = History of Sugar Industry Research Institute   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Areál Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze – Střešovicích = Premises of Sugar Industry Research Institute in Prague – Střešovice   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Stavby cukrovarnického spolku v Praze na Letné = Buildings of the Sugar Association in Prague – Letná   full text (PDF)
 • Josef Záruba-Pfeffermann státotvorný   full text (PDF)
TOP

      7–8/2023 (July – August)
 • Marek B.:
  Řepařské polní dny 2023 = Sugar Beet field Days 2023   full text (PDF)
 • Chalupný K.:
  Současné zemědělství, cukr a cukrová řepa – jak dál? = Current Agriculture, Sugar and Sugar Beet – How to Proceed?
  full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Ke stému výročí otevření Výzkumného ústavu cukrovarnického = Centenary of Sugar Industry Research Institute   full text (PDF)
 • Pavlů K., Benešová U.:
  Cercospora beticola – rezistence na vybrané fungicidy a seznámení s metodou testování = Cercospora beticola – Resistance to Selected Fungicides and Introduction to Testing Method   full text (PDF)   abstract
 • Kraus K., Hniličková H., Zelený M., Hnilička F.:
  Působení sucha na fyziologický stav cukrové řepy a možnosti využití pomocných prostředků = Effect of Drought on Physiological State of Sugar Beet and Possibility of Adjuvant Use   full text (PDF)   abstract
 • Holý K.:
  Výskyt škůdců cukrové řepy v roce 2022 = Occurrence of Sugar Beet Pests in 2022   full text (PDF)   abstract
 • Nedvěd V.:
  Nový prémiový fungicid pro ochranu cukrovky před chorobami = New Premium Fungicide to Protect Sugar Beet from Disease
  full text (PDF)
 • Lozrt J., Votava J., Kumbár V., Šmak R.:
  Ekologické možnosti zvýšení korozní odolnosti konstrukčních materiálů využívaných u sklízečů cukrové řepy = Ecological Possibilities of Increasing Corrosion Resistance of Structural Materials Used for Sugar Beet Harvesters
  full text (PDF)   abstract
 • Smolík J., Juříček P.:
  Cukr nad zlato: kvak jako specifický alkoholický nápoj = Sugar above Gold: Kvak as Specific Alcoholic Drink
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Osobní: K životnímu jubileu doc. Ing. Evžena Šárky, CSc.   full text (PDF)
 • Dvořáková J., Dvořák K.:
  Možnosti průmyslového využití biodegradabilního materiálu na bázi cukru (PLA) = Industrial Use Possibilities of Biodegradable Sugar-Based Material (PLA)   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Možnosti využití řepné vlákniny, pektinu a celulosy z vyslazených řízků = Posibilities of Beet Fiber, Pectin and Cellulose from Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Svoboda M.:
  Cukr jako stavební materiál (Cukrový Novogotický templ na banketní tabuli jídelny zámku Jana Rudolfa hraběte Černína z Chudenic v Krásném Dvoře) = Sugar as Building Material (Sugar Neo-Gothic Temple on the Dining Room Banquet Table in Krásný Dvůr Castle Belonging to Jan Rudolf Count of Czernin-Chudenic)   full text (PDF)   abstract
 • Jelínek H.:
  Za starých časů v cukrovaru = The Old Days in a Sugar Factory   full text (PDF)
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Miloslav Boháč zemřel   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Profesor Karel Šandera – sto dvacet let od narození   full text (PDF)
TOP

      5–6/2023 (May – June)
 • Chochola J.:
  Zamyšlení o informacích, komunikaci s veřejností a regulacích = Reflection on Information, Public Communication and Regulation   full text (PDF)
 • Ešpandr V.:
  Přípravky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., při pěstování cukrové řepy = ALMIRO energy for vegetation Inc. Products for Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Use of Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Nedvěd V:
  Belanty – širokospektrální ochrana cukrové řepy = Belanty – broad-spectrum sugar beet protection   full text (PDF)
 • Varga I., Rebekić A., Pospíšil M., Markulj Kulundžić A., Žebec V., Iljkić D., Antunović M.:
  Fenotypová modifikovatelnost listu cukrové řepy během vegetatce s odhadem listové plochy = Phenotypic Modifiability of Sugar Beet Leaf during Vegetative Growth with Leaf Area Prediction   full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Výnosová fungicidní ochrana cukrovky = Yield Fungicide Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ernst D., Černý I., Pačuta V., Vician T., Zapletalová A., Rašovský M., Šulík R., Gažo J.:
  Zhodnotenie genetického potenciálu repy cukrovej v rokoch 2019–2020 = Assessment Genetic Potential of Sugar Beet in 2019–2020   full text (PDF)   abstract
 • Bohuněk M.:
  4 pilíře komplexní výživy cukrové řepy (doporučení a agrotechnika) = 4 Pillars of Comprehensive Sugar Beet Nutrition (Recommendations and Agrotechnology)   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vývoj produkce cukrové třtiny největších světových producentů = Development of Sugarcane Production by the World’s Largest Producers   full text (PDF)   abstract
 • Dvořák M., Smutka L., Pulkrábek J., Moravčíková E., Munoz Viquillón P., Hornyák Gregáňová R., Kádeková Z.:
  České a slovenské cukrovarnické společnosti v procesu transformace evropského trhu s cukrem = Czech and Slovak Sugar Companies in European Sugar Market Process of Transformation   full text (PDF)   abstract
 • Tóth A., Drábek J., Hladík J.:
  Příděl cukru dětem nezaměstnaných rodičů za první Československé republiky (Malá sonda do historie sociálně zdravotní politiky státu) = Sugar Rationing to Children of Unemployed Parents in the First Czechoslovak Republic (A Probe into the History of State Social and Health Policy)   full text (PDF)   abstract
 • Diviš J. V.:
  Vzpomínky cukrovarníka = Memoirs of a sugar factory director   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Před 160 lety: zrození Frey-Jelínkovy saturace = 160 Years Ago: Birth of the Frey-Jelinek Carbonation Process   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Heřman Cron – sto šedesát let od narození   full text (PDF)
TOP

      4/2023 (April)
 • Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2023   full text (PDF)
 • Doležal J.:
  Cukr jako společenské téma = Sugar as Social Issue   full text (PDF)
 • Mikulka J., Štrobach J.:
  Proměny a vývoj plevelných druhů v cukrové řepě = Changes and Development of Weed Species in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Hospůdka S.:
  Graminicidy Fusilade – osvědčené řešení trávovitých plevelů v cukrovce = Fusilade gramicides – Proven Solution to Grassy Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Urminská J., Tóth T., Benda Prokeinová R., Musilová J., Urminská D., Vollmannová A.:
  Vzťah medzi kadmiom a úrodotvornými formami dusíka ovplyvnenými kompostom pod cukrovou repou = Relationship between Cadmium and Fertile Forms of Nitrogen Affected by Compost under Sugar Beat   full text (PDF)   abstract
 • Douda O.:
  Cukrová řepa z pohledu rostlinolékařské nematologie = Sugar Beet in the View of Plant Nematology   full text (PDF)   abstract
 • Minerální hnojiva se zeolity průkazně zvyšují výnos řepy = Mineral Fertilisers with Added Zeolites Conclusively Increase Beet Yield   full text (PDF)
 • Zapletal L., Maleček B.:
  Historie cukrovaru ve Slavkově u Brna = History of Sugar Factory in Slavkov (Austerlitz)   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Vliv redukujících látek (invertu) v řepě na ztráty cukru v melase a výtěžnost bílého cukru = Influence of Invert in Beet on Sugar Losses in Molasses and White Sugar Yield   full text (PDF)   abstract
 • Diviš J. V.:
  Ze starých pamětí cukrovarnických (obrázek kulturně historický) = Old Sugar Factory Memoirs (Cultural and Historical Picture)   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Jan Nepomuk Vincenc Diviš (6.4.1848 — 13.10.1923)   full text (PDF)
 • Informační materiály MZe o cukru   full text (PDF)
 • Nová cukrovarnická šlechta   full text (PDF)
TOP

      3/2023 (March)
 • Zimní školy pro pěstitele Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Aktuálně k otázce neonikotinoidů   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Konec moření osiva neonikotinoidy – zamyšlení nad budoucností = The End of Neonicotinoid Seed Treatment – Reflect ion on the Future   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Spolupráce cukrovarníků a pěstitelů řepy a uplatňování závěrů výzkumu jsou i nadále nezbytné = Cooperation Between Sugar Producers and Beet Growers and Application of Research Findings Remain Essential   full text (PDF)
 • Kubatko T.:
  Proč hnojit variabilně i bez dotací? = Why Use Variable Fertilization Even Without Subsidy?   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2023 = Sugar Beet Varieties Registered in 2023   full text (PDF)   abstract
 • Využití přípravku AZOTER při pěstování cukrové řepy = Use of AZOTER in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Kovařík J.:
  Trysky pro kvalitní ochranu rostlin = Nozzles for Quality Plant Protection   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní přístup k výživě a ochraně cukrové řepy = Effective Approach in Sugar Beet Nutrition and Protection   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Ernst D., Lenická D.:
  Vplyv odrody a hydrogélu na vybrané parametre produkcie repy cukrovej = Impacts of Variety and Hydrogel on Selected Production Traits of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Machek M.:
  Vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót v EU = Development of World Sugar Market after End of Sugar Quotas in EU   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Jakubec I.:
  K problematice exportu cukrovarnického průmyslu v první polovině 20. let dvacátého století = Export Issues of Sugar Industry in the First Half of 1920s   full text (PDF)   abstract
TOP

      2/2023 (February)
 • Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci zákazu neonokotinoidů   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Jaký bude řepařský rok 2023? = What Will Beet Year 2023 Be Like?   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Vysloužil P., Kovařík T., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2022/2023 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023   full text (PDF)
 • Roba V.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2022/2023 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023 in Slovakia   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. ml., Mušková A., Šichan Z.:
  Škodlivé výskyty květilky řepné na cukrové a krmné řepě na českém území – historický přehled do roku 2020 = Harmful Presence of Beet Fly (Pegomya hyoscyami) on Sugar and Fodder Beet in Czech Territory – Historical Summary until 2020
  full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku = Analysis of Tax Aspects of Financial Management of Sugar Companies in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Zemřela Berta Tichá   full text (PDF)
 • Jakoubek M.:
  Nové poznatky o „českém“ cukrovaru v Gorné Orjachovici („V Bulharsku 1912–1914“ Jaroslava Maura) = New Findings Regarding the “Czech” Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa (“In Bulgaria 1912–1914” by Jaroslav Maur)
  full text (PDF)   abstract
 • 180. narozeniny kostky cukru   full text (PDF)
TOP

      1/2023 (January)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu nového roku 2023 = Czech Sugar Industry on the Threshold of New Year 2023   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2023 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2023
  full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Šoltysová B., Porvaz P.:
  Pôdna reakcia a cukrová repa (Vplyv vápnenia a rýchlej účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy) = Soil Reaction and Sugar Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil pH Change)   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kostalova J., Doskocil R., Smolikova L., Lacko B.:
  Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+) = Support from European Union Resources for Sugar Companies in Czechia (Funding Development from European Funds and Opportunities for Support in Programming Period 2021+)   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky = Sugar Cane and Production of Sugar in Dominican Republic
  full text (PDF)   abstract


TABLE OF CONTENTS 2022      TABLE OF CONTENTS 2021      TABLE OF CONTENTS 2020     

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář