HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan, ŠOLTYSOVÁ Božena, PORVAZ Pavol
(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce)

Pôdna reakcia a cukrová repa (Vplyv vápnenia a rýchlej účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy)
Soil Reaction and Sugar Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil pH Change)


The presented work focuses on summarizing the effect of soil reaction on sugar beet stands, including the principles of soil liming, and also on summarizing the effectiveness of composite humic-calcined soil preparations on soil pH change.
The efficacy of the composite preparations was tested in a polyfactorial ex-situ experiment, based on four soil types and using a remote range with dose variability. Three soil preparations were tested, of which 2 humic-calcium and 1 soil conditioner based on humic acids. The calcium component of the composite preparations consists of chalk, the natural equivalent of limestone characterized by a high degree of purity and a calcium carbonate content of up to 90%. Humic acids, a natural stimulator of soil fertility, are an additive mixed in an amount of 10% or 30%. The results of the experiment, which lasted 30 days under standard conditions, confirm the high effectiveness of those preparations in changing the soil pH.

Key words: sugar beet, soil reaction, humino-calcium composite, soil preparation.


Predkladaná práca je zameraná na zhrnutie vplyvu pôdnej reakcie na porasty cukrovej repy vrátane zásad vápnenia pôdy a zároveň aj na zhrnutie účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy.
Účinnosť kompozitných preparátov bola testovaná v polyfaktoriálnom ex-situ nádobovom pokuse, založenom na štyroch typoch/druhoch pôd a využitím odľahlého rozsahu pri variantnosti dávok. Testované boli 3 pôdne preparáty, z toho 2 humino-vápenaté a 1 preparát na báze humínových kyselín. Vápenatú zložku kompozitných preparátov tvorí krieda, prírodný ekvivalent vápenca vyznačujúci sa vysokým stupňom čistoty a až 90 % obsahom uhličitanu vápenatého. Humínové kyseliny, prírodný stimulátor úrodnosti pôdy sú prídavnou látkou zamiešanou v množstve 10 %, resp. 30 %. Výsledky pokusu, ktorý pri štandardných podmienkach trval 30 dní, potvrdzujú vysokú účinnosť humino-vápenatých preparátov na zmenu pôdnej reakcie.

Kľúčové slová: cukrová repa, pôdna reakcia, humino-vápenatý kompozit, pôdny preparát.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (1): 19–24.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz