HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČUPERA Jiří, FAJMAN Martin, ŽÁK Marek, MITÁŠ Stanislav
(Mendelova univerzita v Brně, Ústav techniky a automobilové dopravy )

Determinování koncentrace ethanolu v benzinu metodou refraktometrie
Determination of Ethanol Concentration in Gasoline Using Refractometry Method


The article opens with a hypothesis that is able to distinguish the ethanol concentration in a fuel mixture based on the change in the refractive index. This hypothesis has been confirmed by an experiment monitoring the effect of ethanol content of fuel in automotive gasoline. The method has been verified on fuel standards and samples taken from the distribution network, also taking into account the influence of the transition between winter and summer fuels. The statistical investigation showed the tightness of the functional prescription and the reliability in determining the ethanol concentration.

Key words: ethanol, flex-fuel, refractive index, biofuel.


V úvodu článku je uvedena hypotéza, že koncentraci ethanolu ve směsném palivu lze rozlišit na základě změny indexu lomu. Tato hypotéza byla potvrzena experimentem sledujícím vliv podílu ethanolu v palivu u automobilových benzinů. Metoda byla ověřena na etalonech i vzorcích paliv odebraných z distribuční sítě, a to i při vlivu přechodu mezi zimními a letními palivy. Statistické šetření ukázalo těsnost funkčního předpisu a spolehlivost při určení koncentrace ethanolu.

Klíčová slova: ethanol, flex-fuel, index lomu, biopalivo.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (11): 367–370.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz