HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Andrej, DRÁBEK Jakub, HLADÍK Jan
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Příděl cukru dětem nezaměstnaných rodičů za první Československé republiky (Malá sonda do historie sociálně zdravotní politiky státu)
Sugar Rationing to Children of Unemployed Parents in the First Czechoslovak Republic (A Probe into the History of State Social and Health Policy)


Based on a unique set of First Republic archival documents from the State Archive Košice – Spišská Nová Ves, the paper presents the conditions and course of a special state sugar food campaign for children of unemployed and underemployed parents in the first half of the 1930s. The text briefly maps the basic parameters of this special state food measures, the method of transport and distribution of sugar using the example of the socially weak eastern Slovak district of Gelnica. This food aid is also a proof of the active approach of the health and social policy of the first Czechoslovak Republic in the field of nutrition of children coming from the most vulnerable social groups. However, contemporary sources show that the sugar contingent allocated by the state was insufficient for this special sugar rationing campaign.

Key words: First Czechoslovak Republic, state health and social policy, sugar rations, children of the unemployed.


Příspěvek seznamuje na základě ojedinělého souboru prvorepublikových archivních dokumentů ze Státního archivu Košice – pracoviště Spišská Nová Ves s podmínkami a průběhem speciální státní cukerní stravovací akce pro děti nezaměstnaných a omezeně pracujících rodičů v první polovině třicátých let. Text krátce mapuje základní parametry této speciální státní stravovací akce, způsob dopravy a rozdělování cukru na příkladu sociálně slabého východoslovenského okresu Gelnica. I tato výpomocná stravovací akce je důkazem aktivního přístupu zdravotně-sociální politiky první Československé republiky v oblasti výživy dětí pocházejících z těch nejohroženějších sociálních skupin. Byť dobové prameny ukazují, že státem přidělený kontingent cukru byl pro tuto speciální cukerní přídělovou akci nedostatečný.

Klíčová slova: první Československá republika, státní zdravotně-sociální politika, příděly cukru, děti nezaměstnaných.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (5–6): 216–219.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz