HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHKOVÁ Hana, MACHEK Martin
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót v EU
Development of World Sugar Market after End of Sugar Quotas in EU


In October 2017, the regulation of sugar production in EU countries came to an end. This article aims to analyze the development of the world sugar market after the end of the sugar quota regime. European producers had been preparing for the end of quotas for a long time, but in addition to the abolition of quotas, they also had to face negative external factors. These were mainly the global overproduction in 2017/2018, which caused a dramatic drop in prices, the fact that the ban on the use of neonicotinoids in outdoor areas came into force in the EU in 2018, adverse climatic conditions, and the effects of the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021 as well as a dramatic price increase in utilities and other inputs from 2021. The European sugar industry is currently undergoing restructuring. According to the OECD, production growth is projected to be weak, notably due to a lack of alternatives to neonicotinoids and prices that are not sufficiently attractive to encourage massive investment in the sector. The advantage of market liberalization should increase the export performance of European sugar factories. In the monitored period, EU producers did not benefit from this advantage (the export of all EU producer countries reached only 1.3 million t in 2021/2022, while 2 million t of sugar were imported into the EU). Brazil, Thailand, and India still dominate the world sugar market. The total volume of their exports in 2021/2022 represented a total of 44.43 million t.

Key words: sugar world market, sugar quotas, competitiveness of sugar industry, sugar export, sugar consumption.


V říjnu 2017 skončila regulace produkce cukru v zemích EU. Cílem tohoto článku je analyzovat vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót. Na zrušení kvót se evropští producenti připravovali dlouhodobě, ale kromě zrušení kvót museli čelit i nepříznivým vnějším vlivům. Jednalo se zejména o celosvětovou nadvýrobu v roce 2017/2018, která způsobila dramatický pokles cen, skutečnost, že v EU vstoupil v roce 2018 v platnost zákaz používání neonikotinoidů na venkovních plochách, nepříznivé klimatické podmínky a dopady pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021 i dramatické zvyšování cen energií a dalších vstupů od roku 2021. Evropské odvětví cukrovarnictví prochází v současné době restrukturalizací a dle OECD dojde pravděpodobně v EU pouze k mírnému nárůstu produkce řepy jednak proto, že neexistuje alternativa k používání neonikotinoidů a jednak proto, že ceny cukrové řepy nebudou dostatečně vysoké a nebudou tudíž motivovat producenty k nezbytným investicím do tohoto odvětví. Výhodou liberalizace trhu mělo být zvýšení exportní výkonnosti evropských cukrovarů. Ve sledovaném období tuto výhodu producenti ze zemí EU nevyužili (export všech producentských zemí EU dosáhl v roce 2021/2022 pouze 1,3 mil. t, zatímco do EU byly dovezeny 2 mil. t cukru). Světovému trhu cukru stále dominují Brazílie, Thajsko a Indie. Celkový objem jejich vývozu představoval v roce 2021/2022 celkem 44,43 mil. t.

Klíčová slova: světový trh cukru, cukerné kvóty, konkurenceschopnost cukrovarnického průmyslu, vývoz cukru, spotřeba cukru.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (3): 116–119.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz