HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NÁGLOVÁ Zdeňka, KOLÁŘÍKOVÁ JANOTOVÁ Bohdana, CHALOUPKA Ondřej
(Ústav zemědělské ekonomiky a informací )

Predikce rentability cukrové řepy ve vazbě na dotace
Prediction the Profitability of Sugar Beet in Relation to Subsidies


The paper focuses on the evaluation of the economics of sugar beet cultivation and the prediction of cost-effectiveness. The profitability of sugar beet is greatly influenced by the subsidy policy; without the possibility of subsidies, sugar beet cultivation would be unprofitable from 2018 onwards. Production-linked support plays an important role, if it were to be abolished, profitability would be negative despite the use of other support options. These results are supported by other analyses, namely a cost study showing the high costs of growing this crop.

Key words: costs profitability, subsidy, Common Agricultural Policy, competitiveness, costs.


Článek se zaměřuje na vyhodnocení ekonomiky pěstování cukrové řepy a predikci nákladové rentability. Rentabilita cukrové řepy je značně ovlivněna dotační politikou. Bez možnosti čerpat podpory by bylo pěstování cukrové řepy od roku 2018 nerentabilní. Důležitou roli v tomto případě hraje právě podpora vázaná na produkci. Pokud by byla zrušena, rentabilita by i přes využijí jiných možností podpory byla záporná. Uvedené výsledky jsou podpořeny i dalšími analýzami, konkrétně nákladovým šetřením, které prokazuje vysoké náklady na pěstování této plodiny.

Klíčová slova: nákladová rentabilita, podpory, Společná zemědělská politika, konkurenceschopnost, náklady.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (9–10): 307–312.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz