HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRYŠTOF David
(Mendelova univerzita v Brně )

Spolupráce cukrovarů se středními odbornými školami
Cooperation of Sugar Companies with Secondary Vocational Schools


Although the sugar industry has a rich history in the territory of the Czech Republic, there is no separate specialized teaching or study field at a secondary vocational school. We can trace the teaching of sugar technology only within the framework of vocational training at VOŠ, G, SPŠ and SOU Podskalská in Prague, where it is included in their technological fields. Individual sugar factories are often dependent on own training of new employees with knowledge passed down from generation to generation within a single company. Even so, cooperation with secondary vocational schools exists and provides education in the related fields, such as electrician or locksmith. The article maps the cooperation between sugar factories operating in the territory of the Czech Republic and secondary schools. The quality of cooperation varies greatly depending on the size of the sugar factory. In addition to the basic issues of cooperation, the text also includes recommendations on how sugar factories could solve the lack of theoretical training of their future employees and thus simplify the process of adaptation of new workers.

Key words: sugar industry, secondary vocational schools, education in the field of sugar industry, adaptation, knowledge management.


Ačkoliv má cukrovarnictví na území České republiky bohatou his­torii, neexistuje žádný samostatný učební či studijní obor na střední odborné škole či středním odborném učilišti. Výuku cukrovarnické technologie můžeme vysledovat pouze v rámci odborné přípravy na VOŠ, G, SPŠ a SOU Podskalská v Praze, která je zahrnuta v jejich technologických oborech. Jednotlivé cukrovary jsou často odkázány na vlastní přípravu nových zaměstnanců, kdy znalosti jsou předávány z generace na generaci v rámci jednoho podniku. I tak ovšem probíhá spolupráce se středními odbornými školami, které poskytují vzdělávání v příbuzných oborech, jako elektrikář či zámečník. Článek mapuje spolupráci mezi cukrovary působícími na území České republiky se středními školami. Kvalita spolupráce je velmi rozdílná daná, i velikostí cukrovaru. Text zahrnuje kromě základní problematiky oblastí spolupráce i doporučení, jak by cukrovary mohly řešit absenci teoretické přípravy svých budoucích zaměstnanců a zjednodušit si tak proces adaptace nových pracovníků.

Klíčová slova: cukrovary, střední školy, vzdělávání v oboru cukrovarnictví, adaptace, znalostní management.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (11): 371–373.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz