HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DVOŘÁK Marek1, SMUTKA Luboš2, PULKRÁBEK Josef1, MORAVČÍKOVÁ Elena3, MUNOZ VIQUILLÓN Pablo4, HORNYÁK GREGÁŃOVÁ Radomíra5, KÁDEKOVÁ Zdenka5
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; 3Ekonomická univerzita v Bratislave; 4University of Cádiz; 5Slovenská poľnohospodárska univerzita )

České a slovenské cukrovarnické společnosti v procesu transformace evropského trhu s cukrem
Czech and Slovak Sugar Companies in European Sugar Market Process of Transformation


The article evaluates Czech and Slovak sugar companies in the process of transformation and abolition of quotas on the European sugar market. The assessment considers the payment behaviour, financial health and condition. Sugar companies in the Czech Republic and Slovakia had a low probability of bankruptcy before the beginning of 2019 and subsequently in 2020. They have maintained good payment behaviour towards their customers; they were financially stable entities. A deterioration in the sector’ valuation and significant changes in the sugar market may have a negative impact. The likelihood of maintaining sugar production at current levels and maintaining financial health, solvency and payment discipline in the period ahead remains high.

Key words: sugar factory, bankruptcy risk, iTRADE, financial health, financial condition, solvency.


Článek hodnotí české a slovenské cukrovarnické společnosti v procesu transformace a zrušení kvót na evropském trhu s cukrem. Hodnocení je provedeno z pohledu platebního chování, finančního zdraví a kondice. Cukrovarnické společnosti měly v Česku a na Slovensku před začátkem roku 2019 a následně v roce 2020 malou pravděpodobnost bankrotu. Udržely si dobrou platební morálku vůči svým odběratelům. Jednalo se o finančně stabilní subjekty. Negativní vliv může mít horší hodnocení odvětví a výrazné změny na trhu s cukrem. I nadále je vysoká pravděpodobnost udržení výroby cukru na stávající úrovni, udržení finančního zdraví, platební schopnosti a platební disciplíny v následujícím období.

Klíčová slova: cukrovarnická společnost, riziko bankrotu, iTRADE, finanční zdraví, finanční kondice, platební schopnost.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (5–6): 208–214.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz