HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURČÍK Radek
(Mendelova univerzita v Brně )

Právní vývoj v oblasti přimíchávání biopaliv do pohonných hmot
Legal Development in the Field of Blending Biofuels into Fuels


The article analyzes the development of mandatory blending of biofuels into fuel, diesel and gasoline. The addition of biofuels is intended to meet the European Union environmental goals, consisting in the commitment to reduce CO2 emissions. The Air Act, which stipulated the mandatory blending of biofuels into diesel and gasoline from 1 January 2007, has been amended. This change resulted in the abolition of the obligation to mix 1st generation biofuels into fuels, on the grounds that they can be used in the production of food and feed. However, fuel manufacturers have the option to continue blending biofuels.

Key words: 1st generation biofuels, sugar beet, air protection law, emission reduction.


Článek analyzuje vývoj povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, nafty a benzinu. Přimíchávání biopaliv má za úkol naplňovat ekologické cíle Evropské unie spočívající v našem závazku snižovat emise CO2. Zákon o ovzduší, který od 1. 1. 2007 povinné přimíchávání biopaliv do nafty a benzinu stanovil, byl novelizován. Touto změnou došlo ke zrušení povinnosti přimíchávání biopaliv 1. generace do pohonných hmot, a to z důvodu, že je lze využít při výrobě potravin či krmiv. Výrobci pohonných hmot však mají možnost v přimíchávání biopaliv i nadále pokračovat.

Klíčová slova: biopaliva 1. generace, řepa cukrová, zákon o ochraně ovzduší, snižování emisí.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (9–10): 318–320.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz