HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Pavel
(Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha )

Možnosti využití řepné vlákniny, pektinu a celulosy z vyslazených řízků
Posibilities of Beet Fiber, Pectin and Cellulose from Pulp


Polysaccharides from sugar beet are well known for their bioactive health-promoting properties and use in biobased products. Pectins extracted from pulp and modified by heating and treatment of pH value are active in preventing pathogenic bacterial adhesion and the occurrence of cancer cells. The combined effect of milk proteins (beta-LG) and beet pectin in new food supplements is also significant, with improved emulsification, nutritional value, texture and food stability. Applications of new bioproducts also include bioplastics and films based on beet pectin and biodegradable polylactic acid polymer. The results of theoretical and applied research into the use pectin from pulp resulting chiefly from a review of works and projects of the USDA-ARS and American universities, could be a guide for our research institutions and sugar industry on how to use the potential of pulp, in the current economically difficult times, of course in cooperation with the pharmaceutical industry or with plastics converters.

Key words: pulp, polysaccharides, pectin, cellulose, prebiotics, food ingredients, plastics.


Polysacharidy z cukrovky mají řadu bioaktivních účinků podporujících lidské zdraví. Pektiny extrahované z vyslazených řízků extruzí a modifikované účinkem tepla a úpravou hodnoty pH vykazují aktivitu směrem k některým rakovinným buňkám. Významný je rovněž kombinovaný účinek mléčných bílkovin (beta-LG) a řepného pektinu v nových potravinových doplňcích, vyznačujících se zlepšenou emulzifikací, nutriční hodnotou, texturou i stabilitou potravin. Aplikace nových bioproduktů zahrnují též bioplasty a filmy vycházející z řepného pektinu a biodegradabilního polymeru polymléčné kyseliny. Výsledky teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti využití pektinu z vyslazených řepných řízků, vyplývající především z přehledu prací a projektů amerického USDA-ARS a amerických univerzit, by mohly být vodítkem i pro naše výzkumné instituce a cukrovarnické společnosti, jak v současné ekonomicky složité době využít potenciál vyslazených řepných řízků, samozřejmě ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem nebo se zpracovateli plastických hmot.

Klíčová slova: vyslazené řízky, polysacharidy, pektin, celulosa, prebiotika, potravinové doplňky, plasty.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 268–273.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz