HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BROM Radek
(ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad)

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2023
Sugar Beet Varieties Registered in 2023


In 2022, five sites were included in the final processing for registration testing. Eleven sugar beet varieties will be registered this year – six with beet nematode resistance, one with Rhizomania tolerance, one with Rhizoctonia tolerance and three traditional varieties. The varieties are registered based on the obtained index values, which is a summary indicator expressing the parameters of the variety to the average of the control varieties. After two years, the index value must be at least 102.0 for each year of testing and the same variant (variant without fungicide treatment and variant with fungicide treatment), and the average yield must be at least 97%. After three years of testing, two varieties resistant to beet nematode and two traditional varieties will be registered, the index must be at least 101.5 for a three-year average in at least one of the varieties and the yield value must be at least 97%.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2022 bylo do závěrečného zpracování pro registrační zkoušení zařazeno pět lokalit. V letošním roce bude zaregistrováno jedenáct odrůd cukrové řepy – šest s odolností k háďátku řepnému, jedna s tolerancí k rizománii, jedna s tolerancí k rizoktónii a tři tradiční. Odrůdy jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu, který je souhrnným ukazatelem vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru kontrolních odrůd. Hodnota indexu musí po dvou letech dosahovat minimálně 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě (varianta bez fungicidního ošetření a s fungicidním ošetřením) a průměrné výtěžnosti minimálně 97 %. Po třech letech zkoušení budou zaregistrovány dvě odrůdy s odolností k háďátku řepnému a dvě tradiční, index musí být ve tříletém průměru minimálně 101,5 alespoň v jedné z variant a hodnota výtěžnosti minimálně 97 %.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (3): 92–98.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz