HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2023    2/2023    3/2023    4/2023    5–6/2023    7–8/2023    9–10/2023    11/2023    12/2023

Listy cukrovarnické a řepařské, 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2023 (prosinec)
 • Šašek O.:
  Kam jsme, zatím, došli = Where We Have Come so Far   full text (PDF)
 • Holý K., Vrabec V.:
  Majky v cukrové řepě = Blister Beetles in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Cvik E. D., Řeháček O., Kellner M.:
  Řešení hrozeb pro cukrovarnický průmysl: vybrané faktory a řešení = Tackling Threats to the Sugar Industry: Selected Factors and Solutions   full text (PDF)   abstract
 • Vlach J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Specifika vývoje maloobchodní ceny cukru na českém trhu v kontextu vývoje ceny cukru v Evropě a ve světě = Specifics of Retail Sugar Price Development on Czech Market in Context of European and Global Sugar Price Development
  full text (PDF)   abstract
 • Bleha R., Šárka E.:
  19. mezinárodní konference Polysacharidy-Glycoscience = 19th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
  full text (PDF)
 • Víšková M.:
  Propagační akce pro povznesení domácího konzumu cukru v ČSR ve 2. polovině 20. let 20. století a jejich dopad na spotřebu cukru = Promotional Actions to Increase Domestic Sugar Consumption in Czechoslovakia in Second Half of 1920s and their Impact   full text (PDF)   abstract
 • Rozloučení s „rokem kostkového cukru“ = Farewell to “Year of Cube sugar”   full text (PDF)
 • Další výročí v roce 2023 (letos nepřipomenutá)   full text (PDF)
TOP

      11/2023 (listopad)
 • Cukrové slavnosti – Sladký jarmark – v Dobrovici   full text (PDF)
 • Sedliský J.:
  Ohlédnutí uprostřed kampaně 2023/2024 = Looking Back from the Midst of 2023/2024 Campaign   full text (PDF)
 • Šafránková I., Víchová J., Hrudová E.:
  Bude pěstování cukrovky v České republice ohroženo dalším patogenem? = Will Sugar Beet Cultivation in the Czech Republic be Threatened by Another Pathogen?   full text (PDF)   abstract
 • Votava J., Lozrt J., Henzl R., Dostál P., Čupera J.:
  Využití aditivní technologie 3D tisku s možností povrchové úpravy součásti pro stroje na sklizeň a manipulaci s cukrovou řepou = Use of Additive 3D Printing Technology with Surface Treatment of Components for Sugar Beet Harvesting and Processing Equipment   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty kovolesklece gama (Autographa gamma) na cukrové a krmné řepě na území Česka = Presence of Silver Y Moth (Autographa gamma) Pest on Sugar and Fodder Beet on Czech Territory   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Daniel Froněk – Jak se dělá cukr z řepy   full text (PDF)
 • Kopřiva R., Kobzev-Kotásková S.:
  Cukrová řepa jako významná proměnná formování českého agrárního hnutí =  Sugar Beet as Important Variable in Formation of Czech Agrarian Movement   full text (PDF)   abstract
 • Čupera J., Fajman M., Žák M., Mitáš S.:
  Determinování koncentrace ethanolu v benzinu metodou refraktometrie = Determination of Ethanol Concentration in Gasoline Using Refractometry Method   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kryštof D.:
  Spolupráce cukrovarů se středními odbornými školami = Cooperation of Sugar Companies with Secondary Vocational Schools   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Hana Michalčíková – Subito presto • Jak rod Thurn-Taxisů propojoval Evropu   full text (PDF)
 • Chmel M.:
  Sedmdesát let cukrovaru v Opavě – Vávrovicích = Seventy Years of Sugar Factory in Opava – Vávrovice   full text (PDF)
 • Bývalé cukrovary okresu Opava   full text (PDF)
TOP

      9–10/2023 (září – říjen)
 • Reinbergr O.:
  Řepná kampaň se rozběhla! = Sugar Beet Campaign Has Started!   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy ve Slovči 2023 = Sugar Beet Field Day 2023 in Sloveč   full text (PDF)
 • Kašing P.:
  Polní den cukrovky v Unčovicích 2023 = Sugar Beet Field Day 2023 in Unčovice   full text (PDF)
 • Klíč k odolnosti: studie SESVanderHave a IfZ identifikuje gen pro odolnost k viru chlorózy řepy (BChV)   full text (PDF)
 • Prezentace osivářských společností na prahu hospodářského roku 2023/2024 = Presentation of Seed Companies on the Threshold of Marketing Year 2023/2024   full text (PDF)
  Briediková N., Bromová P.: Strube českým pěstitelům   full text (PDF)
  Bittner V.: Stabilní odrůdy cukrovky ze Skandinávie   full text (PDF)
  Vrabec M.: Florimond Desprez: třicet let na českém trhu   full text (PDF)
  Kuthan A., Král J.: Přínos spojení inovativní společnosti Betaseed a VP AGRO pro české a moravské řepaře   full text (PDF)
  Chochola J. ml.: Smart budoucnost s CR+ odrůdami   full text (PDF)
 • Náglová Z., Koláříková Janotová B., Chaloupka O.:
  Predikce rentability cukrové řepy ve vazbě na dotace = Prediction the Profitability of Sugar Beet in Relation to Subsidies
  full text (PDF)   abstract
 • Dokulilová M., Suchomel J.:
  Rejskovití hmyzožravci jako potenciální regulátoři vybraných škůdců cukrové řepy = Shrews as Potential Bioregu­lators of Selected Sugar Beet Pests   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Osobní: Dr. Leopold Wiklicky – vzpomínka na významnou osobnost   full text (PDF)
 • Jurčík R.:
  Právní vývoj v oblasti přimíchávání biopaliv do pohonných hmot = Legal Development in the Field of Blending Biofuels into Fuels   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Historie Výzkumného ústavu cukrovarnického = History of Sugar Industry Research Institute   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Areál Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze – Střešovicích = Premises of Sugar Industry Research Institute in Prague – Střešovice   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Stavby cukrovarnického spolku v Praze na Letné = Buildings of the Sugar Association in Prague – Letná   full text (PDF)
 • Josef Záruba-Pfeffermann státotvorný   full text (PDF)
TOP

      7–8/2023 (červenec – srpen)
 • Marek B.:
  Řepařské polní dny 2023 = Sugar Beet field Days 2023   full text (PDF)
 • Chalupný K.:
  Současné zemědělství, cukr a cukrová řepa – jak dál? = Current Agriculture, Sugar and Sugar Beet – How to Proceed?
  full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Ke stému výročí otevření Výzkumného ústavu cukrovarnického = Centenary of Sugar Industry Research Institute
  full text (PDF)
 • Pavlů K., Benešová U.:
  Cercospora beticola – rezistence na vybrané fungicidy a seznámení s metodou testováníCercospora beticola – Resistance to Selected Fungicides and Introduction to Testing Method   full text (PDF)   abstract
 • Kraus K., Hniličková H., Zelený M., Hnilička F.:
  Působení sucha na fyziologický stav cukrové řepy a možnosti využití pomocných prostředků = Effect of Drought on Physiological State of Sugar Beet and Possibility of Adjuvant Use   full text (PDF)   abstract
 • Holý K.:
  Výskyt škůdců cukrové řepy v roce 2022 = Occurrence of Sugar Beet Pests in 2022   full text (PDF)   abstract
 • Nedvěd V.:
  Nový prémiový fungicid pro ochranu cukrovky před chorobami = New Premium Fungicide to Protect Sugar Beet from Disease   full text (PDF)
 • Lozrt J., Votava J., Kumbár V., Šmak R.:
  Ekologické možnosti zvýšení korozní odolnosti konstrukčních materiálů využívaných u sklízečů cukrové řepy = Ecological Possibilities of Increasing Corrosion Resistance of Structural Materials Used for Sugar Beet Harvesters   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J., Juříček P.:
  Cukr nad zlato: kvak jako specifický alkoholický nápoj = Sugar above Gold: Kvak as Specific Alcoholic Drink
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Osobní: K životnímu jubileu doc. Ing. Evžena Šárky, CSc.   full text (PDF)
 • Dvořáková J., Dvořák K.:
  Možnosti průmyslového využití biodegradabilního materiálu na bázi cukru (PLA) = Industrial Use Possibilities of Biodegradable Sugar-Based Material (PLA)   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Možnosti využití řepné vlákniny, pektinu a celulosy z vyslazených řízků = Posibilities of Beet Fiber, Pectin and Cellulose from Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Svoboda M.:
  Cukr jako stavební materiál (Cukrový Novogotický templ na banketní tabuli jídelny zámku Jana Rudolfa hraběte Černína z Chudenic v Krásném Dvoře) = Sugar as Building Material (Sugar Neo-Gothic Temple on the Dining Room Banquet Table in Krásný Dvůr Castle Belonging to Jan Rudolf Count of Czernin-Chudenic)   full text (PDF)   abstract
 • Jelínek H.:
  Za starých časů v cukrovaru = The Old Days in a Sugar Factory   full text (PDF)
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Miloslav Boháč zemřel   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Profesor Karel Šandera – sto dvacet let od narození   full text (PDF)
TOP

      5–6/2023 (květen – červen)
 • Chochola J.:
  Zamyšlení o informacích, komunikaci s veřejností a regulacích = Reflection on Information, Public Communication and Regulation   full text (PDF)
 • Ešpandr V.:
  Přípravky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., při pěstování cukrové řepy = ALMIRO energy for vegetation Inc. Products for Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Use of Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Nedvěd V:
  Belanty – širokospektrální ochrana cukrové řepy = Belanty – broad-spectrum sugar beet protection   full text (PDF)
 • Varga I., Rebekić A., Pospíšil M., Markulj Kulundžić A., Žebec V., Iljkić D., Antunović M.:
  Fenotypová modifikovatelnost listu cukrové řepy během vegetatce s odhadem listové plochy = Phenotypic Modifiability of Sugar Beet Leaf during Vegetative Growth with Leaf Area Prediction   full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Výnosová fungicidní ochrana cukrovky = Yield Fungicide Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ernst D., Černý I., Pačuta V., Vician T., Zapletalová A., Rašovský M., Šulík R., Gažo J.:
  Zhodnotenie genetického potenciálu repy cukrovej v rokoch 2019–2020 = Assessment Genetic Potential of Sugar Beet in 2019–2020   full text (PDF)   abstract
 • Bohuněk M.:
  4 pilíře komplexní výživy cukrové řepy (doporučení a agrotechnika) = 4 Pillars of Comprehensive Sugar Beet Nutrition (Recommendations and Agrotechnology)   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vývoj produkce cukrové třtiny největších světových producentů = Development of Sugarcane Production by the World’s Largest Producers   full text (PDF)   abstract
 • Dvořák M., Smutka L., Pulkrábek J., Moravčíková E., Munoz Viquillón P., Hornyák Gregáňová R., Kádeková Z.:
  České a slovenské cukrovarnické společnosti v procesu transformace evropského trhu s cukrem = Czech and Slovak Sugar Companies in European Sugar Market Process of Transformation   full text (PDF)   abstract
 • Tóth A., Drábek J., Hladík J.:
  Příděl cukru dětem nezaměstnaných rodičů za první Československé republiky (Malá sonda do historie sociálně zdravotní politiky státu) = Sugar Rationing to Children of Unemployed Parents in the First Czechoslovak Republic (A Probe into the History of State Social and Health Policy)   full text (PDF)   abstract
 • Diviš J. V.:
  Vzpomínky cukrovarníka = Memoirs of a sugar factory director   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Před 160 lety: zrození Frey-Jelínkovy saturace = 160 Years Ago: Birth of the Frey-Jelinek Carbonation Process   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Heřman Cron – sto šedesát let od narození   full text (PDF)
TOP

      4/2023 (duben)
 • Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2023   full text (PDF)
 • Doležal J.:
  Cukr jako společenské téma = Sugar as Social Issue   full text (PDF)
 • Mikulka J., Štrobach J.:
  Proměny a vývoj plevelných druhů v cukrové řepě = Changes and Development of Weed Species in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Hospůdka S.:
  Graminicidy Fusilade – osvědčené řešení trávovitých plevelů v cukrovce = Fusilade gramicides – Proven Solution to Grassy Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Urminská J., Tóth T., Benda Prokeinová R., Musilová J., Urminská D., Vollmannová A.:
  Vzťah medzi kadmiom a úrodotvornými formami dusíka ovplyvnenými kompostom pod cukrovou repou = Relationship between Cadmium and Fertile Forms of Nitrogen Affected by Compost under Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Douda O.:
  Cukrová řepa z pohledu rostlinolékařské nematologie = Sugar Beet in the View of Plant Nematology   full text (PDF)   abstract
 • Minerální hnojiva se zeolity průkazně zvyšují výnos řepy = Mineral Fertilisers with Added Zeolites Conclusively Increase Beet Yield   full text (PDF)
 • Zapletal L., Maleček B.:
  Historie cukrovaru ve Slavkově u Brna = History of Sugar Factory in Slavkov (Austerlitz)   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Vliv redukujících látek (invertu) v řepě na ztráty cukru v melase a výtěžnost bílého cukru = Influence of Invert in Beet on Sugar Losses in Molasses and White Sugar Yield   full text (PDF)   abstract
 • Diviš J. V.:
  Ze starých pamětí cukrovarnických (obrázek kulturně historický) = Old Sugar Factory Memoirs (Cultural and Historical Picture)   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Jan Nepomuk Vincenc Diviš (6.4.1848 — 13.10.1923)   full text (PDF)
 • Informační materiály MZe o cukru   full text (PDF)
 • Nová cukrovarnická šlechta   full text (PDF)
TOP

      3/2023 (březen)
 • Zimní školy pro pěstitele Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Aktuálně k otázce neonikotinoidů   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Konec moření osiva neonikotinoidy – zamyšlení nad budoucností = The End of Neonicotinoid Seed Treatment – Reflect ion on the Future   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Spolupráce cukrovarníků a pěstitelů řepy a uplatňování závěrů výzkumu jsou i nadále nezbytné = Cooperation Between Sugar Producers and Beet Growers and Application of Research Findings Remain Essential   full text (PDF)
 • Kubatko T.:
  Proč hnojit variabilně i bez dotací? = Why Use Variable Fertilization Even Without Subsidy?   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2023 = Sugar Beet Varieties Registered in 2023   full text (PDF)   abstract
 • Využití přípravku AZOTER při pěstování cukrové řepy = Use of AZOTER in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Kovařík J.:
  Trysky pro kvalitní ochranu rostlin = Nozzles for Quality Plant Protection   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní přístup k výživě a ochraně cukrové řepy = Effective Approach in Sugar Beet Nutrition and Protection   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Ernst D., Lenická D.:
  Vplyv odrody a hydrogélu na vybrané parametre produkcie repy cukrovej = Impacts of Variety and Hydrogel on Selected Production Traits of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Machek M.:
  Vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót v EU = Development of World Sugar Market after End of Sugar Quotas in EU   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Jakubec I.:
  K problematice exportu cukrovarnického průmyslu v první polovině 20. let dvacátého století = Export Issues of Sugar Industry in the First Half of 1920s   full text (PDF)   abstract
TOP

      2/2023 (únor)
 • Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci zákazu neonokotinoidů   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Jaký bude řepařský rok 2023? = What Will Beet Year 2023 Be Like?   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Vysloužil P., Kovařík T., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2022/2023 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023   full text (PDF)
 • Roba V.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2022/2023 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023 in Slovakia   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. ml., Mušková A., Šichan Z.:
  Škodlivé výskyty květilky řepné na cukrové a krmné řepě na českém území – historický přehled do roku 2020 = Harmful Presence of Beet Fly (Pegomya hyoscyami) on Sugar and Fodder Beet in Czech Territory – Historical Summary until 2020
  full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku = Analysis of Tax Aspects of Financial Management of Sugar Companies in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Zemřela Berta Tichá   full text (PDF)
 • Jakoubek M.:
  Nové poznatky o „českém“ cukrovaru v Gorné Orjachovici („V Bulharsku 1912–1914“ Jaroslava Maura) = New Findings Regarding the “Czech” Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa (“In Bulgaria 1912–1914” by Jaroslav Maur)   full text (PDF)   abstract
 • 180. narozeniny kostky cukru   full text (PDF)
TOP

      1/2023 (leden)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu nového roku 2023 = Czech Sugar Industry on the Threshold of New Year 2023   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2023 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2023   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Šoltysová B., Porvaz P.:
  Pôdna reakcia a cukrová repa (Vplyv vápnenia a rýchlej účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy) = Soil Reaction and Sugar Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil pH Change)   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kostalova J., Doskocil R., Smolikova L., Lacko B.:
  Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+) = Support from European Union Resources for Sugar Companies in Czechia (Funding Development from European Funds and Opportunities for Support in Programming Period 2021+)   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky =  Sugar Cane and Production of Sugar in Dominican Republic
  full text (PDF)   abstract

ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář