HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Pavel
(Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha)

Vliv redukujících látek (invertu) v řepě na ztráty cukru v melase a výtěžnost bílého cukru
Influence of Invert in Beet on Sugar Losses in Molasses and White Sugar Yield


Analysis of invert content during beet reception is a very important parameter of technological value of sugar beet. The formulas used so far to calculate sugar losses in molasses have not taken into account the fluctuating content of invert in the processed beet and its negative impact on white sugar yield. The inclusion of invert content in beet as an additional parameter in the calculation of sugar losses in molasses and white sugar yield is a major advance in the direction of predicting technological effects of fluctuating beet quality, especially in long campaigns and the processing of damaged beet.

Key words: beet reception, invert, sugar losses in molasses, yield of white sugar.


Analýza obsahu redukujících látek (invertu) při přejímce řepy je velice důležitým ukazatelem technologické hodnoty řepy. Dosud používané vzorce pro výpočet ztrát cukru v melase neberou v úvahu kolísající obsah redukujících látek ve zpracovávané řepě a jejich negativní vliv na výtěžnost cukru. Zahrnutí obsahu redukujících látek jako dalšího parametru do výpočtu ztrát cukru v melase a tím i výtěžnosti cukru je velkým pokrokem směrem k predikci technologických efektů při kolísající kvalitě řepy, zvláště při dlouhých kampaních a zpracování poškozené řepy.

Klíčová slova: přejímka řepy, redukující látky, ztráty cukru v melase, výtěžnost bílého cukru.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (4): 156–159.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz