HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DOKULILOVÁ Martina, SUCHOMEL Josef
(Mendelova univerzita v Brně )

Rejskovití hmyzožravci jako potenciální regulátoři vybraných škůdců cukrové řepy
Prediction the Profitability of Sugar Beet in Relation to Subsidies


The paper discusses the importance of small insectivores (shrews of the genus Sorex) in terms of their feeding preferences in relation to invertebrates, associated with sugar beet stands. The potential bioregulatory function of shrews as consumers of harmful species is mentioned, as well as their impact on beneficial organisms. Based on the known food preferences of shrews, the following groups of the most important sugar beet pests can form a part of their diet: representatives of Piesmatidae (Hemiptera: Heteroptera), flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae), Elaridae (Coleoptera) larvae, Curculionidae (Coleoptera), Tipulidae (Diptera), Noctuidae (Lepidoptera) caterpillars, and Tetranychidae and Acaridae (Acari). Slugs (Gastropoda) from the Arionidae and Limacidae families are also an important part of the diet. The support of shrews (Soricidae) as important bioregulators is related to the sufficient food supply in sugar beet stands (in addition to pests and in connection with the association of invertebrates with weeds) and the presence of good quality habitats in the vicinity (permanent vegetation plots).

Key words: sugar beet, Eulipotyphla, shrews, pests, bioregulators.


Práce diskutuje význam drobných hmyzožravců (rejsků rodu Sorex) z hlediska jejich potravních preferencí ve vztahu k bezobratlým, vázaných výskytem na porosty cukrové řepy. Je zmíněna potenciální bioregulační funkce rejsků jako konzumentů škodlivých druhů i vliv na užitečné organismy. Z nejvýznamnějších škůdců na cukrovce mohou být na základě známých potravních preferencí součástí potravy rejsků zástupci čeledi sítěnkovití (Hemiptera: Heteroptera: Piesmatidae), dřepčíci z čeledi mandelinkovití (Coleoptera: Chrysomelidae), larvy kováříků (Coleoptera: Elateridae), brouci z čeledi nosatcovití (Coleoptera: Curculionidae), tiplice z řádu dvoukřídlí (Diptera: Tipulidae), housenky motýlů z čeledi můrovití (Noctuidae), i roztoči z čeledí sviluškovití (Tetranychidae) a skladokazovití (Acaridae). Významnou součástí potravy jsou i plži z čeledí plzákovití (Arionidae) a slimákovití (Limacidae). Podpora rejskovitých (Soricidae) jako významných bioregulátorů souvisí s dostatečnou potravní nabídkou v porostech cukrové řepy (vedle škůdců i v souvislosti s vazbou bezobratlých na plevele) i přítomností kvalitních habitatů v okolí (trvalé porosty).

Klíčová slova: cukrová řepa, hmyzožravci, rejsci, škodliví činitelé, bioregulátoři.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (9–10): 314–317.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz