HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ERNST Dávid1, ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, VICIAN Tomáš1, ZAPLETALOVÁ Alexandra1, RAŠOVSKÝ Marek1, GAŽO Ján1, ŠULIK Richard2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá )

Zhodnotenie genetického potenciálu repy cukrovej v rokoch 2019–2020
Assessment Genetic Potential of Sugar Beet in 2019–2020


In the field experiments carried out in 2019–2020 on the plots of PD Špačince, the influence of agroclimatic conditions of the year on the yield of roots and sugar content of 9 varieties (Alabaster, Francessa, Jagiellon, Klara, Livius, Nicolaus, Pegasus, Punkta Terra) of sugar beet was studied. The plots of PD Špačince are located in a beet production area at an altitude of 153–179 meters above sea level. The area belongs to the warm, very dry areas of Slovakia. By evaluating the results of the experiments, we have established a highly significant influence of temperature and humidity conditions of the tested years, as well as of the variety, on the root yield and sugar content. In 2020, a higher average root yield was achieved in the experiments (81.12 t/ha), while in 2019 a lower average yield of 74.59 t/ha was recorded. The highest root yields were achieved in both years by the Pegasus variety, 95.75 t/ha in 2020 and 84.88 t/ha in 2019 with declared tolerance to drought. With a higher root yield in 2020, we also observed a higher yield variability of the tested set of varieties in the range of 22.79 t/ha compared to 2019 with a root yield range of 19.47 t/ha. The average sugar content of the tested varieties was statistically significantly different between the years, with a higher average sugar content in 2019 (14.45%), while in 2020 the average sugar content was 14.25%. Statistically, the highest average sugar content in the tested years was found in the Nicolaus variety (15.9%). None of the varieties had individually statistically significantly different sugar content when comparing the same variety between the climatically different years 2019 and 2020, which indicates a higher stability of sugar content compared to the sugar beet root yields in the tested location.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, tuber yield, sugar content.


V poľných pokusoch realizovaných v rokoch 2019 – 2020 na pozemkoch PD Špačince bol skúmaný vplyv agroklimatických podmienok ročníka na úrodu buliev a cukornatosť 9 odrôd (Alabaster, Francessa, Jagiellon, Klara, Livius, Nicolaus, Pegasus, Punkta Terra) repy cukrovej. Pozemky PD Špačince sa nachádzajú v repnej výrobnej oblasti s nadmorskou výškou 153–179 metrov nad morom. Oblasť patrí medzi teplé, veľmi suché územia Slovenska. Hodnotením výsledkov pokusov sme stanovili vysoko preukazný vplyv teplotných a vlahových podmienok testovaných rokov, ako aj odrody na úrodu buliev a cukornatosť. V roku 2020 bola v pokusoch dosiahnutá vyššia priemerná úroda buliev (81,12 t/ha), kým v roku 2019 bola zaznamenaná nižšia priemerná úroda 74,59 t/ha. Najvyššie úrody buliev dosiahla v oboch rokoch odroda Pegasus, 95,75 t/ha v roku 2020 a 84,88 t/ha v roku 2019 s deklarovanou toleranciou k suchu. S vyššou úrodou buliev v roku 2020 sme zaznamenali aj vyššiu variabilitu úrod testovaného súboru odrôd v rozpätí 22,79 t/ha v porovnaní s rokom 2019 s rozpätím úrod buliev 19,47 t/ha. Priemerná cukornatosť testovaných odrôd bola medzi rokmi štatisticky vysoko preukazne odlišná, s vyššou priemernou cukornatosťou v roku 2019 (14,45 %), kým v roku 2020 bola priemerná cukornatosť 14,25 %. Štatisticky vysoko preukazne najvyššia priemernú cukornatosť v testovaných rokoch bola zistená pri odrode Nicolaus (15,9 %). Žiadna z odrôd nemala individuálne štatisticky preukazne odlišnú cukornatosť pri porovnaní tej istej odrody medzi klimaticky odlišnými rokmi 2019 a 2020, čo naznačuje vyššiu stabilitu cukornatosti v porovnaní s úrodou buliev cukrovej repy v testovanej lokalite.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (5–6): 194–199.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz