HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOŠŤÁLOVÁ Jana1, DOSKOČIL Radek2, SMOLÍKOVÁ Lenka2, LACKO Branislav2
(1Univerzita Pardubice, 2Vysoké učení technické v Brně)

Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+)
Support from European Union Resources for Sugar Companies in Czechia (Funding Development from European Funds and Opportunities for Support in Programming Period 2021+)


The European resources that were available in previous programming periods and will be available in the forthcoming programming period 2021–2027 are an interesting source of funding for sugar industry development activities aimed mainly at moving towards sustainability, digitization, implementation of the latest technologies, reducing energy intensity, and improving conditions for employees. Czech sugar factories have used this opportunity in both programming periods 2017–2013 and 2014–2020, and their involvement has seen an increasing tendency. In the forthcoming programming period 2021–2027 they will have the opportunity to obtain further support, especially from the operational programmes Technologies and Application for Competitiveness and Employment+. At present, it is also possible to take advantage of the National recovery plan calls and it is in the interest of sugar companies to navigate the possibilities of support through integrated territorial investments or directly from programs at the European level. It is important not only to get acquainted with the offer of programmes and the rules of funding, but also not to underestimate the skills in the field of project management, as this can contribute to the success of the submitted applications and the implementation of projects.

Key words: sugar companies, European funds, programming period, operational programs, project management, Czech Republic.


Zdroje, které byly k dispozici v minulých programových obdobích (PO) a budou k dispozici v začínajícím PO 2021–2027 z evropských fondů, jsou zajímavým zdrojem financování rozvojových aktivit cukrovarů zaměřených zejména na posun k udržitelnosti, digitalizaci, zavádění nejnovějších technologií, snižování energetické náročnosti a zlepšení podmínek pro zaměstnance. České cukrovary využily tuto možnost jak v PO 2017–2013, tak v PO 2014–2020 a jejich zapojení mělo zvyšující se tendenci. V nadcházejícím PO 2021–2027 budou mít možnost získat další podporu zejména z OP TAK a Zaměstnanost+. V současnosti je možné využít i výzev Národního plánu obnovy a je v zájmu cukrovarů se zorientovat i v možnostech podpory prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic či přímo z programů na evropské úrovni. Důležité je nejen se seznámit s nabídkou programů a pravidly čerpání, ale také nepodcenit dovednost v oblasti projektového řízení, neboť to může významně přispět k úspěšnosti při podání žádosti i samotné realizaci projektů.

Klíčová slova: cukrovary, evropské fondy, programové období, operační programy, projektové řízení, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (1): 26–33.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz