HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LOZRT Jaroslav, VOTAVA Jiří, KUMBÁR Vojtěch, ŠMAK Radim
(Mendelova univerzita v Brně )

Ekologické možnosti zvýšení korozní odolnosti konstrukčních materiálů využívaných u sklízečů cukrové řepy
Ecological Possibilities of Increasing Corrosion Resistance of Structural Materials Used for Sugar Beet Harvesters


Sugar beet harvesting machines are subject not only to degradation through wear, but also to significant corrosion stress due to the environment. Due to the abrasive wear of the functional parts, unprotected steel components are very quickly attacked by corrosion. However, when choosing suitable corrosion protection, increasing emphasis is being placed on the ecology and health safety of corrosion protection systems. This is due to the abrasion residues of corrosion protection systems with heavy hydrocarbons (VOC), which are not only released into the air but also into the soil. The aim of this paper is to evaluate the corrosion-mechanical resistance of three different types of coatings suitable for application on agricultural machinery operating in environments with increased corrosion aggressiveness. These include a synthetic coating that represents the standard anti-corrosion systems used, a waterborne coating with a minimum content of heavy hydrocarbons, and a waterborne primer enriched with zinc pigment with a grain size of 5–10 µm. A single coat of primer was always applied with a thickness of 25–30 µm. The topcoat was always applied in two layers with a total thickness of 35–40 µm. The mechanical resistance of the applied corrosion protection was determined by means of the pull-off adhesion test according to ČSN EN ISO 4624 and further to the cupping test according to ČSN EN ISO 1520. The corrosion tests were carried out in a salt spray environment according to ČSN EN ISO 9227. The experimental results indicate the suitability of metallic pigment application despite the lower initial mechanical resistance of the coating. This initial disadvantage in turn supports the resistance of the coating in corrosion tests. For this reason, the coating containing the metallic pigment shows more stable corrosion-mechanical properties that are almost comparable to synthetic coating.

Key words: steel, ecological coating, cathodic protection, barrier protection, coating lifetime.


Stroje pro sklizeň cukrové řepy podléhají nejen degradačním procesům opotřebení, ale rovněž působením prostředí i značnému koroznímu namáhání. Vlivem abrazivního opotřebení funkčních částí jsou nechráněné ocelové součásti velice rychle napadeny korozí. Při volbě vhodné antikorozní ochrany je však kladen stále větší důraz na ekologii a zdravotní nezávadnost antikorozních systémů. Důvodem jsou zbytky otěrových částic antikorozních systémů s těžkými uhlovodíky (VOC), které se dostávají nejen do ovzduší, ale rovněž i do půdy. Cílem příspěvku je zhodnocení korozně-mechanické odolnosti tří různých typů nátěrových hmot vhodných pro aplikaci na zemědělské stroje pracující v prostředí se zvýšenou korozní agresivitou. Jedná se o syntetický nátěr, který zastupuje standardní používané antikorozní systémy. Vodou ředitelný nátěr s minimálním podílem těžkých uhlovodíků, a o základní vodou ředitelný nátěr obohacený o zinkový pigment se zrnitostí 5–10 µm. Aplikována byla vždy jedna vrstva základního nátěru o tloušťce 25–30 µm. Vrchní nátěr byl vždy aplikován ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 35–40 µm. Mechanická odolnost aplikované antikorozní ochrany byla zjišťována pomocí odtrhové zkoušky přilnavosti ČSN EN ISO 4624 a dále dle zkoušky hloubením ČSN EN ISO 1520. Korozní zkoušky byly realizovány v prostředí solné mlhy dle ČSN EN ISO 9227. Výsledky experimentu naznačují vhodnost aplikace kovového pigmentu, a to i přes nižší počáteční mechanickou odolnost nátěru. Tato počáteční nevýhoda naopak podporuje odolnost nátěru při korozních zkouškách. Z tohoto důvodu vykazuje nátěr s obsahem kovového pigmentu stabilnější korozně-mechanické vlastnosti, které jsou téměř srovnatelné se syntetickým nátěrem.

Klíčová slova: ocel, ekologický nátěr, katodická ochrana, bariérová ochrana, životnost nátěru.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 254–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz