HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOPŘIVA Radek, KOBZEV KOTÁSKOVÁ Sylvie
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Cukrová řepa jako významná proměnná formování českého agrárního hnutí
Sugar Beet as Important Variable in Formation of Czech Agrarian Movement


The article discusses the contradiction between sugar beet producers and sugar growers in the Czech Lands in the second half of the 19th century, which had a significant impact on the formation of the Czech agrarian movement. Increased beet and sugar production led to conflict between unorganized farmers and sugar growers, which strengthened the political representation of agrarian interests. The dispute over sugar production formed an important social gap between urban and rural areas. This gap took shape in accordance with the fragment theory, which explains the emergence of political parties depending on the conflicting interests of different segments of society. In the Czech environment, the development of agrarian parties was fostered by the weak urban areas at the time of the introduction of suffrage, the existence of emancipated farmers, the cultural barrier between city and country, and the negligible influence of the Catholic Church.

Key words: sugar, beet, Czech lands, agrarian movement.


Článek pojednává o rozporu mezi producenty cukrové řepy a cuk­ro­varníky v českých zemích ve druhé polovině 19. století, který měl významný vliv na formování českého agrárního hnutí. Zvýšená produkce řepy a cukru vedla ke konfliktu mezi neorganizovanými zemědělci a cukrovarníky, což posílilo politickou reprezentaci agrárních zájmů. Spor o cukrovou produkci představoval významnou společenskou konfliktní linii mezi městem a venkovem. Tato linie se formovala na základě štěpící teorie, která vysvětluje vznik politických stran na základě protichůdných zájmů různých segmentů společnosti. V českém prostředí se rozvoj agrárních stran podporoval díky slabosti měst v době zavádění volebního práva, existenci emancipovaných zemědělců, kulturní bariéře mezi městem a venkovem a malému vlivu katolické církve.

Klíčová slova: cukr, řepa, české země, agrárního hnutí.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (11): 362–366.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz