HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LUKÁČ Jozef
(Ekonomická univerzita v Bratislave)

Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku
Analysis of Tax Aspects of Financial Management of Sugar Companies in Slovakia


Every business entity is obliged to pay taxes, whether it is employee levies, income taxes, local fees and, or value added tax. The amount of tax payable affects not only the budget itself, but also the subsequent decisions that the company management must make. All legislative instruments in the field of taxation apply equally to companies whose activity is sugar production. The paper reflects on the development in the field of selected taxes of Slovak sugar factories. It pinpoints the fact that even in the difficult conditions of the corona crisis, a company had to fulfill the production plan and, on the other hand, fulfill its obligations to the tax administrator. At present, we are increasingly seeing discussions on the possible taxation of sugar as a tool in the fight against obesity. A number of European Union countries have already moved to introduce a similar tax in order to maintain a healthy lifestyle.

Key words: tax aspects, company financial performance, income tax, value added tax.


Každý podnikateľský subjekt je povinný odvádzať dane. Či sú to odvody za zamestnancov, dane z príjmov, miestne poplatky a dane pre samosprávu, či daň z pridanej hodnoty. Výška splatnej dane ovplyvňuje nie len samotný rozpočet, ale aj následné rozhodnutia, ktoré manažment podniku musí vykonať. Všetky legislatívne nástroje v oblasti daní platia rovnako aj pre podniky, ktorých činnosťou je výroba cukru. Príspevok reflektuje na vývoj v oblasti vybraných daní slovenských cukrovarov. Poukazuje na skutočnosť, že aj v náročných podmienkach korona krízy podnik musel plniť plán výroby a na druhej strane plniť aj povinnosti voči správcovi dane. V súčasnosti čoraz viac sledujeme diskusie o prípadnom zdanení cukru ako nástroji v boji proti obezite. Viaceré štáty Európskej únie už pristúpili k zavedeniu podobnej dane s cieľom udržania zdravého životného štýlu.

Kľúčové slová: daňové aspekty, finančná výkonnosť podniku, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (2): 70–75.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz