HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

URMINSKÁ Jana, TÓTH Tomáš, BENDA PROKEINOVÁ Renáta, MUSILOVÁ Janette, URMINSKÁ Dana, VOLLMANNOVÁ Alena
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vzťah medzi kadmiom a úrodotvornými formami dusíka ovplyvnenými kompostom pod cukrovou repou
Relationship between Cadmium and Fertile Forms of Nitrogen Affected by Compost under Sugar Beat


In terms of the potential effects of the natural (geogenic) and anthro­pogenic agricultural environment on the crop quality, it must be remembered that it is necessary to maintain an uncontaminated environment with high soil production potential. The objective of this research was to analyse and evaluate soil under sugar beet, the compost produced and the soil affected by the addition of compost, in order to determine the Cd, NO3-N, NH4+-N contents in topsoil and soil with added compost (1:1 ratio), to evaluate the statistical significance of Cd in relation to the fertile forms of nitrogen, and to find out whether compost influences the monitored parameters. The analyses were carried out using the Atomic Absorption Spectrometry and Colorimetric methods. The obtained results were evaluated statistically using the SAS 9.4 software method and Spearman’s correlation coefficient. The results showed that NO3-N contents in soil reached 14.73 mg·kg–1, NH4+-N 9.50 mg·kg–1, Nin 23.05 mg/kg, Cd 2.96 mg/kg, soil + com­post (1:1 ratio) NO3-N 23.93 mg/kg, NH4+-N 26.42 mg/kg, Nin 42.63 mg/kg, Cd 2.71 mg/kg dry matter. Very high statistical dependence (P < 0.001) was observed for all inor­ganic fertile forms of nitrogen. High statistical dependence (P < 0.01) was observed for soil Cd to soil NO3-N, soil + compost Cd to soil NO3-N, soil + compost Cd to soil Nin. Compost had a statistically highly significant effect on Cd in relation to forms of nitrogen, reducing Cd concentration levels and increasing the proportion of inorganic fertile forms of nitrogen.

Key words: cadmium, compost – remediation medium, experiment, inorganic forms of nitrogen, significant statistical dependence, sugar beet.


Z hľadiska potenciálnych účinkov prirodzeného (geogénneho) a antropogénneho agro-prostredia na kvalitu pestovaných plodín je potrebné pamätať na to, že dôležitým faktorom je zachovanie nekontaminovaného životného prostredia, s vysokým produkčným potenciálom pôd. Cieľom výskumu bolo analyzovať a vyhodnotiť pôdu pod pestovanou cukrovou repou, vytvorený kompost a pôdu ovplyvnenú pridaním kompostu, s cieľom stanoviť obsahy Cd, NO3-N, NH4+-N v pôde a pôde ovplyvnenej kompostom (pomer 1:1), zhodnotiť štatistickú významnosť Cd vo vzťahu k anorganickým úrodotvorným formám dusíka, zistiť, či kompost ovplyvňuje sle­do­vané parametre. Analýzy sa uskutočňovali pomocou metód atómovej absorpčnej spektrometrie a kolorimetrických metód. Získané výsledky boli štatisticky vyhodnotené pomocou softvérovej metódy SAS 9.4 Spearmanovým korelačným koeficientom. Výsledky ukázali, že obsah NO3-N v pôde dosiahol hodnotu 14,73 mg/kg, NH4+-N 9,50 mg/kg, Nan 23,05 mg/kg a Cd 2,96 mg/kg1. Pre pôdu s kompostom (pomer 1:1) obsah NO3-N dosiahol úroveň 23,93 mg/kg, NH4+-N 26,42 mg/kg, Nan 42,63 mg/kg a Cd 2,71 mg/kg sušiny. Výrazne vysoká preukazná štatistická vzájomná závislosť bola zistená pre všetky vybrané anorganické formy dusíka (P < 0,001) v sledovaných rokoch. Vysoká preukazná štatistická závislosť (P < 0,01) bola zaznamenaná pre vzťah Cd v pôde k NO3-N v pôde (v prvom roku riešenia), pre vzťah Cd pôda + kompost k  NO3-N v pôde (v druhom roku riešenia) a pre vzťah Cd v pôde + kompost k NO3-N v pôde + kompost (v prvom roku riešenia) a následne v treťom roku riešenia pre vzťah Cd v pôde + kompost k Nan v pôde. Kompost mal preukazne štatisticky vysoko významný vplyv na Cd vo vzťahu k anorganickým formám dusíka, znížil hladiny Cd a zvýšil podiel anorganických úrodotvorných foriem dusíka.

Kľúčové slová: cukrová repa, experimentálny pokus, kadmium, kompost – remediačné médium, preukazná štatistická závislosť, úrodotvorné anorganické formy dusíka.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (4): 140–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz