HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DVOŘÁKOVÁ Jana1, DVOŘÁK Karel2
(1Mendelova univerzita Brno, 2Vysoká škola polytechnická Jihlava )

Možnosti průmyslového využití biodegradabilního materiálu na bázi cukru (PLA)
Industrial Use Possibilities of Biodegradable Sugar-Based Material (PLA)


The article focuses on the possibility of non-food use of the by-product of sugar production – molasses, through the industrial use of biodegradable sugar-based material, polylactic acid (PLA). This promising material is used in medical applications, the textile industry, the automotive industry, packaging technology, and the food industry. With the development of polymer chemistry and the pressure to reduce the use of fossil-based plastics, the importance of this material is likely to continue to grow. The limiting factor for even broader use is the higher price and the limited mechanical properties, which can be improved by various additives. The material can be further processed using conventional technologies, but at the same time the possibilities of processing PLA through additive technologies are expanding, which allow easy prototype production, do not place significant demands on technological equipment and are thus significantly more affordable even on a mass scale.

Key words: PLA, polylactic acid, 3D printing, biodegradable plastic, biomass, molasses.


Článek je zaměřen na možnost nepotravinářského využití vedlejšího produktu při výrobě cukru – melasy, prostřednictvím průmyslového využití biodegradabilního materiálu na bázi cukru, kyseliny polymléčné (PLA). Tento perspektivní materiál je využíván v medicínských aplikacích, v textilním průmyslu, v automobilovém průmyslu, v obalové technice i potravinářství. S rozvojem chemie polymerů a s tlakem na snižování používání plastů na bázi fosilních zdrojů význam tohoto materiálu velmi pravděpodobně nadále poroste. Limitujícím faktorem pro ještě širší využití je zatím vyšší cena a limitované mechanické vlastnosti, které lze ale zlepšovat pomocí různých aditiv. Materiál lze dále zpracovávat pomocí konvenčních technologií, rozšiřují se ale současně i možnosti zpracování PLA prostřednictvím aditivních technologií, které umožňují snadnou prototypovou výrobu, nekladou výrazné nároky na technologické vybavení a jsou tak výrazně dostupnější i v masovém měřítku.

Klíčová slova: PLA, kyselina polymléčná, 3D tisk, biodegradabilní plast, biomasa, melasa.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 264–267.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz