HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, KAŠIČKOVÁ Ivana2, RAŠOVSKÝ Marek1, PULKRÁBEK Josef3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2VÚRV Piešťany, 3Česká zemědelská univerzita v Praze)

Vplyv odrody a biopreparátov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť rafinády a úrodu rafinády repy cukrovej
Influence of Variety and Biopreparations on Molasses Components, Refined Sugar Content and Refined Sugar Yield of Sugar Beet


The field polyfactor experiment with sugar beet was realized in the years 2011, 2012, 2013 at EXBA SUA in Nitra – Dolná Malanta. In the experiment we investigated the influence of 4 sugar beet varieties (Antek, Fred, Tilman and Jambus), 2 biopreparations (Biafit Gold and Ligno Super NPK) and weather conditions of the years on the molasses components (MC) (K+, Na+, α-aminoN), refined sugar content (RSC) and refined sugar yield (RSY). From the results we found that the influence of the variety on all the monitored parameters was statistically highly significant. The best results of the monitored parameters were achieved with Fred a Tilman varieties. On the contrary, Antek and Jambus varieties had higher content of molasses components in the root and lower values of RSC and RSY. Compared to the control, the biopreparations influence on the content of MC and RSC was statistically highly significant but negative; the influence on RSY was not proven statistically. The influence of weather conditions on all the monitored parameters (MC, RSC, RSY) was highly significant. The best values of MC, RSC and RSY were observed in 2011 while in 2013 the values were significantly worse (MC) or significantly lower (RSC, RSY).

Key words: sugar beet, variety, biopreparation, molasses components, refined sugar content, refined sugar yield.


Poľný viacfaktorový pokus s repou cukrovou bol realizovaný v rokoch 2011, 2012 a 2013 na výskumnej báze SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse bol sledovaný vplyv 4 odrôd repy cukrovej (Antek, Fred, Tilman a Jambus), 2 biopreparátov (Biafit Gold a Ligno Super NPK) a ročníka na obsah melasotvorných látok (ML) (K+, Na+, α-amino N), výťažnosť rafinády (Vraf) a úrodu rafinády (Úraf). Z výsledkov sme zistili, že vplyv odrody na všetky sledované ukazovateľe bol štatisticky vysoko preukazný. Zo sledovaných odrôd dosiahli najpriaznivejšie hodnoty sledovaných parametrov odrody Fred a Tilman. Naopak odrody Antek a Jambus sa vyznačovali vyšším obsahom melasotvorných látok v buľve a nižšími hodnotami Vraf a Úraf. Biopreparáty v porovnaní s kontrolou ovplyvnili štatisticky vysoko preukazne ale negatívne obsah ML a hodnoty Vraf a nemali štatisticky preukazný vplyv na Úraf. Vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov bol na všetky sledované parametre štatisticky vysoko preukazný. Najpriaznivejšie hodnoty obsahu ML, Vraf a Úraf boli zistené v roku 2011 zatiaľ čo v roku 2013 boli preukazne horšie (ML), resp. preukazne nižšie (Vraf a Úraf).

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, biopreparát, melasotvorné látky, výťažnosť rafinády, úroda rafinády.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 285–288.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz