HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, ROVNÝ Patrik2, PULKRÁBEK Josef3, HORSKÁ Elena2
(1Česká zemědělská univerzita, Fakulta provozně ekonomická, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita, 3Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Zahraničný obchod s cukrom (HS1701) a cukor obsahujúcimi produktami (HS17) – komparácia Českej republiky so Slovenskom v priebehu posledných dvoch dekád
Foreign Trade in Sugar (HS1701) and Sugar Containing Products (HS17) – Comparison of the Czech and Slovak Republic During the Last Two Decades


Czechoslovakia in history time was one of the major producers and traders of sugar and products containing sugar in the World. Subsequent developments after the disintegration of the common state led to a number of significant changes that have contributed to the transformation, nowadays the Czech and Slovak sugar industry to the fact that these changes are reflected in production and trade. Export and import of sugar in the Czech Republic and in Slovakia recorded during the reporting period 1993 to 2013 the increase in financial terms. The same situation was in the product mix sugar and products containing sugar. The Czech Republic has achieved the highest growth rate for the period 1994 to 2013 from the countries of the EU-15, and in financial terms as well as in quantitative terms. Slovakia achieved the highest growth rate for the period 1994 to 2013 from the 15 EU countries as well as with the countries of the EU-12 and with the 28 EU countries together. In evaluating the development of the trade balance in terms of territorial structure analyzed in both countries, the significant increase of the trade balance was recorded with the countries of the EU-28.

Key words: sugar, products containing sugar, export, import, trade balance, comparative advantage.


Československo svojho času patrilo medzi významných producentov a obchodníkov s cukrom a s produktami obsahujúcimi cukor. Následný vývoj po rozpade spoločného štátu viedol k rade významných zmien, ktoré prispeli k transformácii teraz už českého a slovenského cukrovarníctva s tým, že tieto zmeny sa odrazili v oblasti produkcie a obchodu. Vývoj exportu a importu cukru v Českej republike a na Slovensku zaznamenal za sledované obdobie rokov 1993 až 2013 vo finančnom vyjadrení nárast. Rovnaká situácia bola v skupine produktov cukor a produkty obsahujúce cukor. Česko dosiahlo najvyššie tempo rastu za sledované obdobie rokov 1994 až 2013 zo štátmi EÚ-15, či vo finančnom vyjadrení, tak aj v množstevnom vyjadrení. Slovensko dosiahlo najvyššie tempo rastu za sledované obdobie rokov 1994 až 2013 zo štátmi EÚ-15 a rovnako tak aj so štátmi EÚ-13, t. j. aj so štátmi EÚ-28 spolu. Pri hodnotení vývoja obchodnej bilancie z hľadiska teritoriálnej štruktúry pri obidvoch analyzovaných krajinách došlo k pozitívnemu nárastu obchodnej bilancie najmä so štátmi EÚ-28.

Klúčové slová: cukor, produkty obsahujúce cukor, export, import obchodná bilancia, komparatívna výhoda.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 234–240.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz