HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STEHNOVÁ Eva1, STŘEDOVÁ Hana1,2
(1Mendelova univerzita v Brně, 2Český hydrometeorologický ústav)

Fenologie řepy cukrové v kontextu rizika vodní eroze
Phenology of Sugar Beet in the Context of the Water Erosion Risk


The analysis was based on phenological data from the Czech Hydrometeorological Institute for the years 1961–1990. The area of interest is situated in the south-east of the Czech Republic and is represented by the stations of Hodonín, Švábenice, Němčice nad Hanou, Tupesy, and Sokolnice. The work carried out a detailed trend analysis for the onset of four phenophases of sugar beet. The period of 1961–1990 was additionally divided into partial decades for precise identification of the phenological trends. On average, the longest growing season (190 days) was in the decade of 1971–1980. The average length of the growing season for all station was 177 days. Furthermore, a comparison of phenological stages onset in 1931–1960 and 1961–1990 was carried out for the sample station of Hodonín; the comparison also included the individual decades of 1961–1990.
The value of protection effect of vegetation (C factor) was determined for all stations. The values for two contrast years – with the longest and with the shortest growing season – were compared. The differences of C factor for short and long growing are from 11.4% to 28.2%.
The findings can be used in agricultural practice and by the government when sizing soil conservation technologies. The aim of determining the current value of the protective effect of vegetation is to quantify and improve the effectiveness of erosion protection of agricultural land in the Czech Republic.

Key words: C factor, soil erosion, phenophase, sugar beet, phenology.


Pro analýzu byly využity údaje z fenologických pozorování ČHMÚ pro roky 1961–1990. Byla analyzována data ze stanic Hodonín, Švábenice, Němčice nad Hanou, Tupesy a Sokolnice. V práci byla provedena detailní analýza pro fenofáze ST, VZ, PPL, SK pro řepu cukrovou. Vybrané stanice byly v období 1961 až 1990 rozděleny na dekády, a to z důvodu lepší identifikace fenologických trendů. Nejdelší průměrné vegetační období 190 dnů bylo v Sokolnicích v obodbí 1971–1980. Průměrná délka vegetačního období pro vybrané stanice byla 177 dnů. Dále byla provedena detailní analýza vybraných fenofází pro stanici Hodonín, kde byla porovnána období 1931–1960 a 1961–1990 a bylo provedeno srovnání jednotlivých dekád v rámci druhého třicetiletí.
Pro všechny stanice byl proveden i výpočet faktoru protierozního účinku vegetace, kdy pro stanice Hodonín je demonstrován postup tohoto výpočtu. Výpočet byl proveden vždy na dvou kontrastních ročnících. Při procentuálním porovnání C faktoru u krátkého a dlouhého VO jsou na jednotlivých stanicích dosahovány rozdíly od 11,4 % do 28,2 %.
Poznatky jsou využitelné zemědělskou praxí a státní správou při dimenzování půdoochranných technologií. Cílem stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace je kvantifikovat a zefektivnit protierozní ochrany zemědělské půdy v ČR.

Klíčová slova: C faktor, eroze půdy, fenofáze, řepa cukrová, fenologie.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (12): 380–386.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz