HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÜLLER Miroslav, ŠLEGER Vladimír, PEXA Martin, VALÁŠEK Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Hodnocení mechanických vlastností elastomerního těsnění pro palivové soustavy vystavené vlivu biopaliv
Evaluation of Mechanical Properties of Elastomer Seal for Fuel Systems Exposed to Effects of Biofuels


When evaluating the use of biofuels in combustion engines it is necessary to perform a comprehensive evaluation of the given issue. It is necessary to have functional seal elements, i.e. O-rings, to ensure functionality of the fuel system. Using biofuels in common combustion engines, however, is not simple due to the different properties of these products, namely in relation to the degradation aspects affecting the elastomer seal elements. The aim of the research was to determine the effect of biofuels on the change of mechanical properties of sealing O-rings, type ACM (polyacrylate elastomer). The subjects of the performed experiments were O-rings of sizes 13 × 1.9 mm and 2 × 2.4 mm. The experiment evaluated the change of density, hardness Shore A, permanent deformation, tensile strength and deformation after 18-month exposure in the tested environment. The minimum negative influence on the tested properties of the sealing O-rings was discovered in diesel oil complying with the EN 590 standard. The functionality of the sealing O-rings is negatively affected mainly by the mixture containing 60% of Butanol and 40% of rape-seed oil, E85 fuel, and Butanol 100%.

Key words: biofuels, elastomer, mechanical properties, O-ring.


Při hodnocení využití biopaliv ve spalovacích motorech je třeba hodnotit problematiku komplexně. Pro zajištění funkčnosti palivové soustavy je nutné mít funkční těsnicí elementy, tj. O-kroužky. Použití biopaliv v běžných spalovacích motorech však není jednoduché vzhledem k odlišným vlastnostem těchto produktů, zejména co se týče degradačních aspektů působících na elastomerní těsnicí elementy. Cílem výzkumu bylo stanovit vliv biopaliv na změnu mechanických vlastností těsnicích O-kroužků typu ACM (polyakrylátový elastomer). Předmětem provedených experimentů byly O-kroužky o velikosti 13 × 1,9 mm a 22 × 2,4 mm. V rámci výzkumu byla hodnocena změna hustoty, tvrdosti Shore A, trvalá deformace, pevnost v tahu a deformace po expozici v testovaném prostředí po dobu 18 měsíců. Minimální negativní vliv na testované vlastnosti těsnicích O-kroužků měla motorová nafta splňující předpis EN 590. Negativně na funkčnost těsnicích O-kroužků působí zejména směs obsahující 60 % butanolu a 40 % řepkového oleje, palivo E85 a butanol 100 %.

Klíčová slova: biopalivo, elastomer, mechanické vlastnosti, O-kroužek.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 350–355.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz