HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta, LENGYELOVÁ Libuša, KLIŽANOVÁ Veronika
(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)

Vplyv vodných extraktov lobody a láskavca na rast a obsah fotosyntetických pigmentov repy cukrovej
Effect of Water Extracts of Common Orache and Redroot Pigweed on Growth and Photosynthetic Pigments Content of Sugar Beet


Despite the wide range of weeds growing in sugar beet fields, rather little is known about the allelopatic effects of weeds on the growth of this crop. The aim of the research was to evaluate the tolerance of sugar beet variety Tatry to water extracts (10 and 20 g/kg of soil) of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) (Rp) and common orache (Atriplex patula) (Co). After 45 days of growing, growth parameters and the content of photosynthetic pigments were determined. Orache extracts caused stimulation of the shoot growth by 18.21% and 24.10%. Both extracts of Rp caused the shoots to elongate by 17.70% and 21.20%. In case of Rp, the weaker extract caused increase in root dry weight (DW) by 40.82%. The stronger extract of orache caused decrease in root DW by 24.67%. In case of the stronger extract of Rp, the content of Chla decreased by 20.7%, Chlb by 22.04% and carotenoids by 23.69%. Knowledge of the crops’ tolerance to allelopatic effects of weeds can contribute to an appropriate selection of crop rotation with the aim of increasing the productivity of agricultural crops.

Key words: sugar beet, redroot pigweed, glossy leaved orache, allelopathy, growth, weed control.


Napriek bohatému spektru burín v cukrovej repe existuje pomerne málo poznatkov o alelopatických účinkoch burín na rast tejto plodiny. Cieľom výskumu bolo zhodnotiť toleranciu testovanej odrody repy cukrovej Tatry voči vodným extraktom láskavca ohnutého (Amaranthus retroflexus) a lobody konáristej (Atriplex patula). Vodné výluhy výhonkov lobody (Lo) a láskavca (La) boli aplikované do pôdy v dvoch koncentráciách (10 a 20 g/kg pôdy). Po 45 dňoch rastu boli stanovené rastové parametre koreňov a výhonkov a v listoch bol stanovený obsah fotosyntetických pigmentov. Extrakty Lo spôsobili stimuláciu rastu výhonku o 18,21 % a 24,10 %. Vplyvom oboch extraktov La došlo k predĺženiu výhonkov o 17,70 % a 21,20 %. V prípade La došlo vplyvom slabšieho extraktu k nárastu obsahu sušiny koreňov o 40,82 %. Silnejší extrakt Lo spôsobil 24,67% zníženie obsahu sušiny koreňov. V prípade aplikácie silnejšieho extraktu La došlo k poklesu obsahu Chla o 20,7 %, Chlb o 22,04 % a karotenoidov o 23,69 %. Poznanie tolerancie plodín voči alelopatickým účinkom rôznych burín môže prispieť ku vhodnej voľbe osevných postupov s cieľom zvýšenia produktivity poľnohospodárskych plodín.

Kľúčové slová: repa, loboda, láskavec, alelopatia, rast, kontrola zaburinenosti.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 344–347.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz