HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PROŚBA-BIAŁCZYK Urszula, SACAŁA Elżbieta, WILKOSZ Małgorzata
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polsko)

Vliv listové výživy borem na výnos a technologickou jakost cukrové řepy
Influence of Boron Foliar Fertilization on Yield and Technological Quality of Sugar Beet Roots


Influence of foliar fertilization with boron was analyzed in experiments conducted in two locations in conditions of the Silesian Lowland in years 2012–2014 on two types of soil with different boron content. The main parameter of boron impact were yield level, sugar efficiency and selected features of technological quality of roots, such as content of sucrose, alpha amino acid nitrogen, cations of potassium and sodium. Soil conditions of the researches significantly modified the level of beet yield. Higher yield by about 10 t/ha was produced by plants cultivated on Wrocław‘s black soils. Positive effect on this features had also foliar fertilization with boron. Higher increase in yield under this fertilization was obtained during cultivation on soil with low content of this element. Foliar application of boron modified technological quality of roots. Dose of 2 kg/ha affected, irrespectively of soil conditions and content of this element, increase in content and efficiency of sucrose.

Key words: sugar beet, boron, sugar, alpha amino acid nitrogen, potassium and sodium cationse.


Vliv listové aplikace boru byl v letech 2012–2014 sledován v polních pokusech ve dvou lokalitách pěstování cukrové řepy. Hlavní hodnocené parametry vlivu ošetření porostu listovým hnojivem s obsahem boru byly výnos bulev, výtěžnost cukru a vybrané vlastnosti technologické jakosti bulev, jako je cukernatost, obsah ?-aminodusíku, kationtů draslíku a sodíku. Půdní podmínky významně ovlivnily výnos cukrové řepy a vliv aplikovaného hnojiva. Výnos bulev vyšší o zhruba 10 t/ha byl dosažen v černozemi. Kladný vliv na výnos bulev mělo také hnojení borem. Relativně vyšší zvýšení výnosu při hnojení borem bylo získáno během pěstování na půdě s nižším obsahem tohoto prvku. Listová aplikace boru ovlivnila technologickou jakost bulev. Dávka 2 kg/ha B zvýšila cukernatost a výtěžnost cukru nezávisle na půdních podmínkách a obsahu boru v půdě.

Klíčová slova: cukrová řepa, výnos bulev, cukernatost, bor, cukr, ?-amino dusík, kationty draslíku a sodíku.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 224–227.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz