HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír1, SMRČKA Luboš2
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Vysoká škola ekonomická v Praze)

Vliv bioetanolu na parametry motorové nafty
Impact of Bioethanol on Parameters of Diesel Fuel


The European Union is trying to reduce carbon dioxide emissions and fossil fuel consumption by adding bioethanol and biodiesel in standard petroleum fuels. Bioethanol also has a positive impact on the production of other harmful substances. This article deals with the assessment of the impact of bioethanol on the parameters of diesel fuel. Adding bioethanol in fossil fuels seems like the easiest option. Compared to gasoline engines, the possibility of using bio-ethanol in diesel engines is rather marginal. This variant is however increasingly considered and in some countries already commercially applied. Nevertheless, it is necessary to take into account the differences between bioethanol and diesel fuel parameters to minimize negative effects on the engine operation and safety in handling. For this reason, the possibility of admixture of bioethanol into diesel is limited. The article states the limit of 25% in diesel fuel for application in unmodified diesel engines with respect to some measured parameters and the possibility of additive.

Key words: bioethanol, diesel, distillation curve, class flammables, kinematic viscosity.


Přidáváním bioetanolu a bionafty do současných ropných paliv se Evropská unie snaží snižovat produkci oxidu uhličitého a současně snižovat spotřebu fosilních paliv. Vedle toho má bioetanol pozitivní dopad také na produkci ostatních škodlivých látek. Článek se zabývá posuzováním vlivu bioetanolu na parametry motorové nafty. Přimíchávání bioetanolu do fosilních paliv se jeví jako nejjednodušší varianta. Oproti zážehovým motorům je možnost využití bioetanolu ve vznětových motorech spíše okrajovou záležitostí. Tato varianta je však stále více uvažována a v některých zemích již komerčně uplatňována. Je však nutné zohlednit rozdílnost v palivářských parametrech bioetanolu a motorové nafty, aby se minimalizovaly negativní účinky na chod motoru a bezpečnost při manipulaci. Z toho důvodu je možnost příměsi bioetanolu do motorové nafty omezena. Jako limitní množství s ohledem na některé měřené parametry směsného paliva a možnost aditivace bylo stanoveno 25 % obj. v motorové naftě pro aplikaci v neupravených vznětových motorech.

Klíčová slova: bioetanol, nafta, destilační křivka, třída nebezpečnosti, kinematická viskozita.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (1): 29–32.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz