HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, KREBS Matej2, ONDRIŠÍK Peter1, BUDAY Miroslav1, RAŠOVSKÝ Marek1
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2PD Chtelnica)

Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na úrodu buliev, cukronatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Influence of Organic Fertilizers, Mineral Fertilizers and Carbolime on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


A field polyfactor experiment with sugar beet investigated the influence of variety and different fertilizing on root yield, sugar content and polarized sugar yield. The experiment was carried out in years 2012, 2013 and 2014 at EXBA SPU in Nitra – Dolná Malanta. In the experiment two sugar beet varieties (Predator and Expert) and three variants of fertilizing were monitored: MH – application of cattle manure in dose 50 t/ha (autumn) + mineral fertilizers (300 kg/ha DASA 26/13); SK – application of carbolime in dose 10 t/ha (autumn) + mineral fertilizers (300 kg/ha DASA 26/13); PH – application of mineral fertilizers only (300 kg/ha DASA 26/13). Among the investigated varieties in the given soil-climatic conditions, the Predator variety achieved better parameters of root yield and polarized sugar yield. The Expert variety had better results in sugar content. All the differences in the investigated parameters were statistically significant. The influence of fertilizing variants on root yield and polarized sugar yield was statistically significant. Fertilizing variant did not statistically influence sugar content. The variant with cattle manure had highest statistically significant root yield and polarized sugar yield. We also found significantly higher root yield and polarized sugar yield in the variant with carbolime application compared to the variant that used only mineral fertilizers.

Key words: sugar beet, variety, fertilizing, root yield, sugar content, polarized sugar yield.


V poľnom polyfaktorovom pokuse s repou cukrovou bol sledovaný vplyv odrody a rôzneho hnojenia na úrodu buliev, cukornatosť (digesciu) a úrodu polarizačného cukru. Pokus bol realizovaný v rokoch 2012, 2013 a 2014 na pozemkoch EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse boli sledované dve odrody repy cukrovej (Predator a Expert) a tri varianty hnojenia: MH – aplikácia maštaľného hnoja v dávke 50 t/ha (jeseň) + priemyselné hnojivá (300 kg/ha DASA 26/13); SK – aplikácia saturačných kalov v dávke 10 t/ha (jeseň) + priemyselné hnojivá (300 kg/ha DASA 26/13); PH – aplikované len priemyselné hnojivá (300 kg/ha DASA 26/13). Zo sledovaných odrôd dosiahla v daných pôdno-klimatických podmienkach lepšie parametre úrody buliev a úrody polarizačného cukru odroda Predator. Pri odrode Expert sme zistili priaznivejšie hodnoty cukornatosti. Všetky rozdiely v rámci hodnotených parametrov boli štatisticky preukazné. Vplyv variantov hnojenia na úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru bol štatisticky preukazný. Varianty hnojenia štatisticky neovplyvnili hodnoty obsahu cukru. Na variante s maštaľným hnojom sme dosiahli najvyššiu, štatisticky preukaznú úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru. Preukazne vyššiu úrodu buliev aj úrodu polarizačného cukru sme zistili aj na variante s aplikáciou saturačných kalov v porovnaní s variantom, kde boli použité iba priemyselné hnojivá.

Klíčová slova: repa cukrová, odroda, hnojenie, úroda buliev, cukornatosť, úroda polarizačného cukru.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 340–343.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz