HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan1, SIKORA Vladimir2
(1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, 2Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Srbsko)

Nebezpečné voškovníky Xanthium spp. a cukrová repa
Danger Cockleburs Xanthium spp. and Sugar Beet


The paper describes the biological properties and agronomic efforts of herbicide weed management possibilities of important cocklebur species found in Slovakia. These include the common cocklebur Xanthium strumarium L. as well as hunter burr Xanthium riparium Itz. et Her. em. Lasch. both are widely spread species occurring mainly on arable land especially in row crops; the third one prickly burweed Xanthium spinosum L. is still rare and mainly occures in meadows and pastures – all three are poisonout species with an increasing importance mostly in southern regions of the country where sugar beet is planted as well.

Key words: common cocklebur, hunter burr, prickly burweed, herbicides, sugar beet, field corps.


Práca opisuje biologické vlastnosti ako aj agronomické osobitosti a možnosti herbicídnej ochrany hospodárky veľmi nebezpečných voškovníkov vyskytujúcich sa na Slovensku. Ide o rozšírené druhy voškovník obyčajný a voškovník polabský s výskytom hlavne na ornej pôde a obzvlášť v širokoriadkových plodinách a tiež zatiaľ len zriedkavý voškovník tŕnitý s výskytom hlavne na lúkach a pasienkoch – všetky tri jedovaté druhy s narastajúcou škodlivosťou hlavne v južných regiónoch Slovenska, kde je pestovaná aj cukrová repa.

Kĺúčové slová: voškovník obyčajný, voškovník polabský, voškovník tŕnitý, herbicídy, cukrová repa, poľné plodiny.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (4): 138–142.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz