HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WINKLER Jan, BÍLKOVÁ Veronika
(Mendelova univerzita v Brně)

Zaplevelení cukrovky v provozních podmínkách
Weed Infestation of Sugar Beet in Operational Conditions


Monitoring of weed infestation was carried out on four selected lands of agriculture company Paseka, zemědělská Inc. (Olomouc region, Czech Republic). The weed infestation was evaluated by using numerical method. One spot, which has not been treated with herbicides and served as control, was marked out on each of the monitored plots. Five permanent spots were set for each plot, where weeds were counted. The first term (T1) was conducted before the first sequence of herbicide spraying during the phase of sugar beet emergence. The second term (T2) was performed within the stage of the second true leaves and before the second application of herbicides. The third term (T3) was conducted approximately at the stage of four to six true leaves of sugar beet. The obtained data were processed by multivariate analysis of ecological data, redundancy analysis (RDA). Weed infestation was evaluated on four selected plots in the two-year period (2010 and 2011). A total of 15 weed species were identified during the monitoring. Growth of sugar beet has a very small competitive ability, high weed infestation occurs quickly and easily, especially at the beginning of vegetation. Species Chenopodium album is the dominant species in stands of sugar beet treated with herbicides, species Tripleurospermum inodorum is the dominant one in untreated growths. Herbicide application significantly affects the species spectrum of weeds. Their efficiency destroys only certain individuals and creates space for other weed species. In the future, we can expect that species such as Amaranthus spp., weed Beta vulgaris and Abutilon theophrasti, will strengthen their dominant position.

Key words: weeds, sugar beet, herbicides.


Sledování zaplevelení probíhalo na čtyřech vybraných pozemcích, které obhospodařovala společnost Paseka, zemědělská, a.s. (Olomoucký kraj, ČR). Vyhodnocení zaplevelení bylo prováděno početní metodou. Na každém sledovaném pozemku byla vytýčena jedna plocha, která nebyla ošetřována herbicidy a sloužila jako kontrola. Dále bylo na každém pozemku vytýčeno pět stálých ploch, kde byly počítány plevele ve třech termínech. První termín (T1) byl proveden před prvním sledem postřiků ve fázi vzcházení cukrovky. Druhý termín (T2) byl proveden ve fázi přibližně 2 pravých listů cukrovky a před 2 sledem aplikace herbicidů. Třetí termín (T3) byl proveden přibližně ve fázi 4 až 6 pravých listů cukrovky. Získané údaje byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Ke zpracování byla použita redundanční analýza (redundancy analysis, RDA). Ve dvouletém období (2010 a 2011) bylo hodnoceno zaplevelení na čtyřech vybraných pozemcích. V průběhu sledování bylo nalezeno 15 druhů plevelů. Porost cukrovky má velmi malou konkurenční schopnost, snadno a rychle dojde k vysokému zaplevelení, především na začátku vegetace. Dominantním druhem v porostech cukrovky ošetřených herbicidy je merlík bílý, ovšem na neošetřených plochách významně narůstá význam heřmánkovce nevonného. Aplikace herbicidů významně zasahují do druhového spektra plevelů. Svou účinností ničí jedince některých druhů a vytvářejí tak prostor pro jiné druhy plevelů. Do budoucna můžeme očekávat, že dominantní postavení posílí druhy rodu laskavec a dále vzroste význam plevelné řepy a mračňáku Theophrastova.

Klíčová slova: plevele, cukrová řepa, herbicidy.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (4): 130–136.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz