HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČAPKA František
(Masarykova univerzita, Brno)

Kuneš Sonntag jako propagátor řepařství a cukrovarnictví
Kuneš Sonntag as Propagator of Sugar Beet Growing and Sugar Industry


The study focuses on one of the major activities of an agrarian politician in the agricultural sphere – on the contribution of Kuneš Sonntag to the development and organization of the Moravian sugar beet growing and sugar industry. To understand his ideas and opinions it is important to have an idea of his family background, which contributed to the formation of Sonntag’s personality that was closely linked to the Agrarian Party to which foundation in Moravia he significantly contributed. His name was long associated with the organization of sugar beet growing movement with the aim to establish, following the example of Bohemia, a unified sugar beet growing organization in Moravia. Especially these activities are described in detail, like his contribution to the process of converting Moravian sugar factories in central Moravia (in Kroměříž and Drahanovice near Olomouc) into agrarian. As a successful landowner and short-term top politician of the Agrarian Party (MP and minister), he was mostly interested in the agrarian policy. In his person, the life experience was closely connected with his tireless work and leadership talent, which resulted in a prodigious political and especially agricultural general knowledge.

Key words: sugar beet, sugar factories, sugar beet growers, sugar factories owners, sugar factories of peasants, sugar beet union, the Agrarian Party.


Studie se soustřeďuje na jednu z významných činností předního agrárního politika v hospodářské oblasti – na podíl Kuneše Sonntaga při rozvoji a organizování moravského řepařství a cukrovarnictví. K pochopení jeho názorů a myšlenek je důležité přiblížení rodinného prostředí, které přispívalo k formování Sonntagovy osobnosti, jež byla úzce propojena s agrární stranou, na jejímž založení na Moravě se významně podílel. Jeho jméno bylo dlouhodobě spjato s organizováním řepařského hnutí  cílem ustavit po vzoru Čech jednotnou řepařskou organizaci na Moravě. Právě tyto aktivity jsou detailně přiblíženy, podobně jako jeho podíl na procesu porolničování moravských cukrovarů na střední Moravě (v Kroměříži a v Drahanovicích u Olomouce). Jako úspěšnému velkostatkáři a krátkodobě i vrcholnému politikovi agrární strany (poslanci a ministrovi) mu byla hospodářská politika nejbližší. V jeho osobě se prolínaly životní zkušenosti s neúnavnou prací a vůdcovským talentem, což ústilo v podivuhodný politický a zejména hospodářský rozhled.

Klíčová slova: cukrová řepa, cukrovary, řepaři, cukrovarníci, řepařská jednota, rolnický cukrovar, agrární strana.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (3): 112–117.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz