HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRISTEK Suzana1, REŠIĆ Ivo2, BAŽOK Renata3, JOVIĆ Jurica1, VARGA Ivana1
(1Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Chorvatsko, 2Sladorana d.d., Šećerana Županja, Chorvatsko, 3Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Chorvatsko)

Vliv mikrobiologického preparátu na infekci cukrové řepy rizoktoniovou hnilobou Rhizoctonia solani Kühn
Influence of Microbiological Preparation on Sugar Beet Infection by Rhizoctonia solani Kühn


In the sugar beet production, dependent on climatic conditions, level of infestation with soil pathogens and on agrotechnology, the problem of sugar beet root rot appeared. Of pathogens which cause sugar beet root rot, most damage is caused by the fungi Rhizoctonia solani Kühn. Taking into consideration the chemical and microbiological properties of the soil, the experiment was conducted on two soil types: Eutric brown soil and Humogley.
The experiment was set up in 2013 in a completely randomized block design with four replications and 12 different variants, which included two tolerant and two sensitive hybrids to this pathogenic fungus.
Three different application of microbiological preparation were selected: control (1), the soil was treated pre-sowing (2), and pre-sowing and foliar treatment (3) with the biofertilizer EM Aktiv, which contains beneficial bacteria (Pseudomonas fluorescens Migula, Bacillus megaterium de Bary, Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn, lactic acid bacteria) that show extremely antagonistic action against pathogenic fungi R. solani Kühn. In the second variant, the microbiological preparation EM Aktiv was applied pre-sowing (applied to the soil and incorporated by seed harrow) at the dose of 40 l/ha, and in the third variant it was applied pre-sowing at the dose of 30 l/ha with a foliar application of 10 l/ha (in the phase of closing of rows).
The percentage of the plants infected with pathogenic fungi R. solani Kühn and percentage of decayed plants were determined in 2–4 true leaves phase. After harvest in the middle of October, root yield, sugar content and sugar yield were determined.

Key words: sugar beet, Rhizoctonia solani, microbiological preparation, yield, root quality.


V pěstování cukrové řepy, závislé na klimatických podmínkách, síle napadení půdními patogeny a pěstební technologii, se objevil problém rizoktoniové hniloby. Z patogenů, které tuto chorobu vyvolávají, nejvíce škod vyvolává houba Rhizoctonia solani Kühn.
S ohledem na chemické a mikrobiologické vlastnosti půdy byl pokus proveden na dvou půdních typech: typické hnědozemi a organogenním gleji.
Pokus byl založen v roce 2013 v kompletně znáhodněném pokusném bloku, ve čtyřech opakováních a 12 různých variantách, v nichž byly zařazeny dvě tolerantní odrůdy a dvě odrůdy na tuto patogenní houbu citlivé.
Zvoleny byly tři rozdílné varianty aplikace mikrobiologického preparátu: kontrola (1), ošetření půdy před výsevem (2) a ošetření před výsevem a na list (3) biohnojivem EM Aktiv (Em Technology, Valpovo, Chorvatsko), které obsahuje užitečné bakterie (Pseudomonas fluorescens Migula, Bacillus megaterium de Bary, Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn a LAB – lactic acid bacteria), které vysoce antagonisticky působí proti patogenní houbě R. solani Kühn. V 2. variantě byl mikrobiologický přípravek EM Aktiv aplikován před setím (povrchová aplikace s následným zavláčením) v dávce 40 l/ha u 3. varianty byl aplikován před setím v dávce 30 l/ha spolu s následnou aplikací na list v dávce 10 l/ha ve fázi zakrývání řádků.
Podíl rostlin napadených patogenní houbou R. solani Kühn a rostlin uhynulých byl stanoven ve fázi 2–4 pravých listů. Při sklizni provedené v polovině října byl dále zjištěn výnos kořene, cukernatost a výnos cukru.

Klíčová slova: cukrová řepa, Rhizoctonia solani, mikrobiologický přípravek, výnos, kvalita kořene.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 289–292.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz