HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BABUNĚK Ondřej
(Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni; Generální finanční ředitelství)

Komparace vlivu vybraných aspektů na nabídku, poptávku a cenu cukru v rozvojových a rozvinutých zemích, ve světě a v zemích OECD a EU
Comparison of Impact of Selected Aspects on Supply, Demand and Price of Sugar in Developing and Developed Countries, in the World and in OECD and EU Countries


The research covered a comparison of selected groups of countries, which was the world, EU, OECD, developing and developed countries, and the impact of defined factors on the price of sugar (raw and white), supply, and demand in various groupings of these countries. From the available literature it is not clear that a research that would compare such groupings of countries had been compiled anytime in the past. Regression analysis was used for the comparison and coefficients were estimated by the method of least squares. According to the research the most different group of countries appears to be the EU. Taking into consideration its sugar stocks, sugar production and population, the EU demonstrates a positive impact of the world price of raw sugar in the previous year on the world price of raw sugar as compared to the remaining groups. Similar results were indicated in the price of white sugar in the previous year on the price of white sugar in the world, the EU and developing countries. Change in the price of sugar is more sensitive to the size of the population of the EU, OECD and developed countries than to the population of the world and developing countries. The demand is positively affected by the purchasing power of the population and the price of sugar, although an opposite effect is evident in the EU. The supply of sugar is positively shaped by the price of sugar in current and previous year and the size of sugar stocks; however, a negative influence on prices in the previous year was detected in the case of the EU and OECD.

Key words: price white sugar, price raw sugar, demand, supply, production, ending stock, GDP per capita in constant prices.


Výzkum se zabýval komparací vybraných uskupení zemí, kterými byly všechny země světa, EU, OECD, rozvojové a rozvinuté země, a vlivem jednotlivých definovaných faktorů na cenu cukru (surového a bílého), poptávku a nabídku v jednotlivých uskupeních zemí. Z dostupné literatury není patrné, že by byl někdy v minulosti zpracován výzkum, který by porovnal takováto uskupení zemí. Pro komparaci byla využita regresní analýza a koeficienty byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že nejvíce odlišným uskupením zemí se jeví EU. EU vykazuje při zahrnutí zásob cukru, populace a produkce cukru v EU oproti zbývajícím uskupením pozitivní vliv světové ceny surového cukru minulého období na světovou cenu surového cukru a obdobné výsledky naznačuje cena bílého cukru minulého období u světa, EU a rozvojových zemí na cenu bílého cukru. Změna ceny cukru je citlivější na velikosti populace EU, OECD a rozvinutých zemí než na populaci světa a rozvojových zemí. Poptávku pozitivně formuje kupní síla obyvatelstva a cena cukru, i když v EU je patrný opačný vliv. Nabídku cukru pozitivně ovlivňuje cena cukru současného i minulého období a velikost zásob, nicméně u EU a OECD byl shledán negativní vliv u ceny minulého období.

Klíčová slova: cena bílého cukru, cena surového cukru, poptávka, nabídka, produkce, zásoby, HDP na osobu v konstantních cenách.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 190–195.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz