HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, URBAN Jaroslav, JEDLIČKOVÁ Michaela, DVOŘÁK Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy
Effect of Depth of Fertilizer Deposition in Combination with Deep Chisel Ploughing on Sugar Beet Production


The study focuses on finding a suitable depth of fertilizer deposition in combination with deep chisel ploughing of soil during cultivation of sugar beet. It assesses the effect of different variants of fertilizer deposition (Amofos and Lovostart) on the main production indicators of harvested sugar beet roots and on the content of selected nutrients in leaves during vegetation. The highest root yield (94.72 t/ha) was achieved with the use of 150 kg/ha of Lovostart placed in the depth of 20 cm during deep chisel ploughing. Suitable depth of fertilizer deposition from the point of view of root yield was 20 cm. The highest yield of white sugar (17.26 t/ha) was achieved with the use of Amofos fertilizer deposed in 20 cm which correlates with high root yield and high sugar content. The second best yield of white sugar (16.29 t/ha) was observed on variant with Lovostart applied to the depth of 20 cm. This one-year experiment implies that the targeted application of NP fertilizer deposed in the depth of 20 cm during the autumn soil processing by Terraland with Ferti-Box has a positive effect on yield and technological characteristics of sugar beet in comparison with superficial application of fertilizer.

Key words: sugar beet, soil compaction, mouldboard ploughing, chisel ploughing, yield.


Příspěvek je zaměřen na vhodnou hloubku uložení hnojiva do depa při hlubokém kypření půdy k cukrové řepě. Hodnotí vliv způsobu a hloubky uložení hnojiva (Lovostart a Amofos) na hlavní produkční ukazatele sklizených bulev a na obsah vybraných živin v listech cukrové řepy během vegetace. Nejvyšší výnos bulev (94,72 t/ha) byl dosažen variantou, u které bylo hnojivo Lovostart v dávce 150 kg/ha uloženo při hlubokém kypření do půdního profilu v hloubce 20 cm. Vhodná hloubka uložení hnojiva z pohledu výnosu bulev byla 20 cm. Nejvyšší výnos bílého cukru měla varianta s aplikací hnojiva Amofos do depa v hloubce 20 cm (17,26 t/ha), což úzce souvisí s vysokým výnosem bulev a velmi vysokou cukernatostí bulev. Druhý nejvyšší výnos měla varianta, u které bylo hnojivo Lovostart aplikováno do stejné hloubky, tedy do 20 cm (16,29 t/ha). Z jednoletého pokusu vyplývá příznivý vliv cílené aplikace NP hnojiva do depa v hloubce 20 cm při podzimním zpracování půdy dlátovým pluhem Bednar Terraland s Ferti-Boxem na výnosové a technologické vlastnosti cukrové řepy v porovnání s plošnou povrchovou aplikací hnojiva.

Klíčová slova: řepa cukrová, hnojení NP, orba, kypření, výnos, cukernatost.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 294–299.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz