HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření tlaku
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Pressure Measurement


The article presents an overview of the operating principles used in process pressure measurements. The greatest attention is paid to pressure sensors with electrical output. Capacitive pressure sensors and pressure sensors with resistance strain gauges are described in detail. Ways of installation of process pressure gauges in technological apparatus are included and also methods of calibration of pressure transducers are listed.

Key words: pressure sensors, capacitive pressure sensors, strain gauge pressure sensors, installation of pressure sensors.


Článek uvádí přehled funkčních principů využívaných při provozním měření tlaku. Největší pozornost je věnována snímačům tlaku s elektrickým výstupem. Podrobně jsou popsány kapacitní snímače tlaku a snímače tlaku s odporovými tenzometry. Uvedeny jsou i způsoby zabudování provozních tlakoměrů do technologických aparatur a způsoby kalibrace provozních snímačů tlaku.

Klíčová slova: snímače tlaku, kapacitní snímače tlaku, tenzometrické snímače tlaku, zabudování snímačů tlaku.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 360–365.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz