HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv přidání bioetanolu do motorové nafty na vybrané parametry vznětového motoru
Effect of Adding Bioethanol into Diesel on Selected Parameters of Compression Ignition Engine


The article deals with the change of harmful emissions and fuel consumption due to direct addition of bioethanol into diesel. Research in the field of bioethanol use nowadays experiences renaissance, mainly as a result of rising production of bioethanol and its positive impact on the production of harmful emissions. The option of adding 10% of bioethanol into diesel was examined. Given the problematic miscibility of bioethanol with diesel fuel, the second variant of the experiment contained bioethanol and rapeseed oil methyl ester in the same amount 10% each. Measurements were performed on the Zetor 1505 tractor engine at a test site. ISO 8178 C1 test was used as the load cycle; this test is also referred to as Non-Road Steady Cycle (NRSC) and is used for homologation of non-road vehicles.

Key words: bioethanol, diesel fuel, compression ignition engine, harmful emissions and fuel consumption.


Článek se zabývá změnou produkce škodlivých emisí a spotřeby paliva vlivem přímého přimíchání bioetanolu do motorové nafty. Výzkum v oblasti tohoto využití bioetanolu v dnešní době zaznamenává renesanci, zejména z důvodu rostoucí produkce bioetanolu a pozitivního dopadu bioetanolu na produkci škodlivých emisí. Zkoumána byla varianta přidání 10 % bioetanolu do motorové nafty a vzhledem k problematické mísitelnosti bioetanolu s motorovou naftou byl v druhé variantě experimentu spolu s bioetanolem přidán ještě metylester řepkového oleje ve stejné výši. Měření bylo provedeno na traktorovém motoru Zetor 1505 umístěném na zkušebním stanovišti. Jako zatěžovací cyklus byl použit test ISO 8178 C1, který je také označován jako Non-Road Steady Cycle (NRSC) a slouží pro homologaci nesilničních vozidel.

Klíčová slova: bioetanol, motorová nafta, vznětový motor, škodlivé emise a spotřeba paliva.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (4): 150–154.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz