HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ONDRIŠÍK Peter, URMINSKÁ Jana, PAČUTA Vladimír, VÁCLAV Boris
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Sezónne zmeny anorganického dusíka v pôde v závislosti od aplikácie rôznych hnojív
Seasonal Changes of Inorganic Nitrogen in Soil Depending on Appli­cation of Different Fertilizer


In the stationary field experiment during the years 2012–2014 we monitored the impact of manure and saturation sludge application on the dynamics of inorganic nitrogen forms in the soil and on the sugar beet crop (variety Expert) and we compared it with application of solitary industrial fertilizer.
The results of our experiment confirmed greater dependence of the dynamics of inorganic nitrogen forms in the soil on climate conditions during the growing season compared to its dependence on the applied fertilizers. The differences among the fertilization variants were statistically insignificant. Higher concentrations of inorganic nitrogen were present in the first half of vegetation period.
Manure and saturation sludge application enhanced the utilization of nutrients available from soil, which resulted in substantially higher sugar beet crop in variants where this substance had been applied. Moreover, saturation sludge increased the yield by about 12 t/ha compared with DASA; it has also proved to be an important ameliorating means improving the soil pH.

Key words: sugar beet, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, fertilisation, saturation sludge.


V poľnom stacionárnom pokuse sme v rokoch 2012–2014 sledovali vplyv aplikácie maštaľného hnoja a saturačného kalu SATKA na dynamiku anorganických foriem dusíka v pôde, ako aj na úrody repy cukrovej odrody Expert, v porovnaní s aplikáciou samotného priemyselného hnojiva.
Výsledky nášho pokusu potvrdili väčšiu závislosť dynamiky anorganických foriem dusíka v pôde na klimatických podmienkach v priebehu vegetačného obdobia ako na aplikovaných hnojivách. Rozdiely medzi hnojenými variantmi boli štatisticky nepreukazné. Vyššie obsahy anorganického dusíka boli v prvej polovici vegetácie.
Aplikácia maštaľného hnoja a saturačných kalov zlepšila využívanie prístupných živín z pôdy, čo sa prejavilo v podstatne vyšších úrodách repy cukrovej na variantoch, kde boli tieto látky aplikované. Saturačný kal, okrem toho, že zvýšil úrodu cukrovej repy o cca 12 t/ha v porovnaní s DASA, je významným melioračným prostriedkom, zlepšujúcim pH pôdy.

Kľúčové slová: repa cukrová, amónny dusík, dusičnanový dusík, hnojenie, saturačný kal.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 168–172.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz