HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAMMEROVÁ Anna, POLCAR Adam, ŠIMEČKOVÁ Jana, JANDÁK Jiří
(Mendelova univerzita v Brně)

Rizika pěstování cukrové řepy na erozně ohrožených pozemcích
Risks of Growing Sugar Beet on Land Endangered by Erosion


In 2013–2014, samplings were carried out on chernozem loamy soils endangered by water erosion. For this purpose, soil samples were collected from 15 sites – always from the top of the hill, from the hillside, and from the foothill. The samples were collected from the surface soil (0–0.30 m) and from the subsoil (0.30–0.60 m) in order to determine selected physical properties: volume density, total porosity and pore size distribution. The effect of water erosion was evident even during the site inspections when shift of soil particles into foothills of land was observed. The measured values of volume density and total porosity indicate soil compaction in the subsoil, where critical limit is exceeded in samples collected from all positions. Critical limits in the surface soil were only exceeded in foothills, where accumulation of soil occurs. Ratios of pore size show that the most sensitive reaction to compaction can be found in non-capillary pores. In terms of soil compaction, the foothill positions have shown the worst results. The difference of volume density and total porosity between the upper and lower parts of the slope is statistically significant. Hence, the influence of water erosion on soil compaction is statistically confirmed.

Key words: water erosion, soil compaction, volume density, porosity, ANOVA, PCA.


V letech 2013–2014 byly na černozemních hlinitých půdách ohrožených vodní erozí odebrány vzorky půdy z 15 pozemků, a to vždy na vrcholu kopce, ve svahu a na úpatí svahu. Odběr byl proveden z ornice (0–0,30 m) a podorničí (0,30–0,60 m) ke stanovení vybraných fyzikálních vlastností: objemové hmotnosti, celkové pórovitosti a rozdělení pórů. Již při průzkumu pozemků byl dobře patrný vliv vodní eroze, který indikoval posun půdních částic do podsvahových poloh. Naměřené hodnoty objemové hmotnosti a celkové pórovitosti ukazují na utužení půdy v podorničí, kde ve všech polohách došlo k překročení kritického limitu. Kritické limity v orniční vrstvě překračovaly hodnoty pouze na úpatí pozemků, kde dochází k akumulaci půdy. Poměry pórů podle velikosti ukazují, že na utužení půdy nejcitlivěji reagují nekapilární póry. Nejhorší výsledky z pohledu utužení půdy vykazují podsvahové polohy. Rozdíly objemové hmotnosti redukované a celkové pórovitosti mezi orničními horizonty horní a dolní části svahu jsou statisticky průkazné. Vliv vodní eroze na utužení půdy byl statisticky potvrzen.

Klíčová slova: vodní eroze, utužení půdy, objemová hmotnost, pórovitost, ANOVA, PCA.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (12): 375–379.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz