HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUMBÁR Vojtěch, VOTAVA Jiří, POLCAR Adam, ŠUSTR Michal, ZAČAL Jaroslav
(Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně)

Praktický přístup k modelování geometrie tvaru bulev cukrové řepy
Convenient Approach to Modelling Sugar Beet Root Shape Geometry


The present article deals with a convenient approach to modelling sugar beet root shape geometry (Beta vulgaris L.). Using dimensional analysis of selected hand-harvested roots a spatial geometric model was created; the model is composed of a truncated cone and a spherical segment with a common radius, respectively base. This spatial model was subsequently verified by monitoring the density of individual roots (n = 100). Verification result was a 95% correlation between the calculated density values of the individual roots (using the proposed model) and the experimentally determined density values of each roots (p < 0.05). The average values of the calculated root density were (1055.55 ±101.30) kg/m3 and the experimental density values were (1050.55 ±37.65) kg/m3. The model was only unsuitable for roots with extreme parameters – high weight, too large or too small in size. Using a simple model, the volume of sugar beet roots (757.14 ±239.45) cm3 and their surface (468.20 ±102.98) cm2 can easily be calculated. It is also possible to calculate the root angles (25.29 ±2.73)°. The reasults also prove that there is no correlation between the angle and the mass of sugar beet roots, and between the Shape index and the mass (p > 0.05).

Key words: modelling, verification, density of roots, volume of roots, surface of roots.


Předložený článek se zabývá praktickým přístupem k modelování geometrie tvaru bulev cukrové řepy (Beta vulgaris L.). Na základě rozměrové analýzy vybraných ručně sbíraných bulev byl vytvořen prostorový geometrický model, který je složen z komolého kuželu a kulové úseče se společným rozměrem poloměru resp. podstavy. Tento prostorový model byl následně verifikován pomocí sledování hustoty jednotlivých bulev (n = 100). Výsledkem verifikace byla 95% shoda hodnot hustoty jednotlivých bulev vypočítaných (pomocí navrženého prostorového modelu) s hodnotami hustot jednotlivých bulev experimentálně stanovenými (p < 0,05). Průměrná hodnota hustoty čerstvých bulev cukrové řepy vypočítaná pomocí prostorového modelu byla (1055,55 ±101,30) kg/m3 a průměrná hodnota hustoty experimentálně stanovena byla (1050,55 ±37,65) kg/m3. Hustota bulev je ovšem velmi závislá na době a podmínkách skladování bulev cukrové řepy. Model nebyl vhodný pouze u bulev s extrémními parametry – vysokou hmotností, velkým nebo příliš malým rozměrem. Pomocí vytvořeného prostorového modelu je možné jednoduše vypočítat objem (757,14 ±239,45) cm3 a plochu bulev (468,20 ±102,98) cm2. Rovněž lze dopočítat úhel u kořene bulvy (25,29 ±2,73)°. Z výsledků je rovněž patrné, že nebyla prokázána závislost mezi zmíněným úhlem a hmotností bulev, a také mezi tvarovým indexem a hmotností bulev (p > 0,05).

Klíčová slova: modelování, verifikace, hustota bulev, objem bulev, plocha bulev.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (3): 87–90.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz