HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŽÁK Marek, MAREK Vít
(Mendelova univerzita v Brně, Ústav techniky a automobilové dopravy)

Stanovení podílu ethanolu v biopalivu na základě měření elektrických vlastností směsi
Determination of Ethanol Concentration in Biofuel by Electrical Properties Measurement


The article describes an ethanol-detection method in an ethanol-gasoline blend. This method was newly applied in real-life conditions of a fuel system; the only known previous applications did not respect the problematic marginal areas. The methods of determining electrical properties in direct as well as alternating current are described. The method was verified using fuel from standard distribution network. The given method can be applied in flexi-fuel systems as it gives more precise ethanol detection than the contemporary used feedback determination methods.

Key words: ethanol, flexi-fuel, capacitance, impedance, permittivity.


V článku je uvedena metoda detekce v palivové směsi tvořené ethanolem a benzinem. Tato metoda byla aplikována v reálných podmínkách palivového systému nově, známy jsou pouze předchozí aplikace bez respektování problematických okrajových podmínek. Jsou detailně popsány metody stanovení elektrických vlastností ve stejnosměrném i střídavém obvodu. Pro ověření metody byla použita paliva z běžné distribuční sítě. Zmíněná metoda může být aplikována na flexi-fuel systémech, neboť přináší přesnější detekci ethanolu než současné zpětnovazební metody stanovení.

Klíčová slova: ethanol, flex-fuel, kapacitance, impedance, permitivita.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 312–316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz