HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(podpredseda Slovenského cukrovarníckeho spolku)

Cukrovarnícka kampaň 2015/2016 na Slovensku
Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia


Favourable weather conditions enabled to start sugar beet sowing from the middle of March. Sowing lasted longer than usual until the second decade of April. Total sowing area 21,707 hectares was slightly lower compared to the previous year. Sugar beet was grown by 207 farmers with the average acreage of 104.9 hectares. The average amount of sugar beet specimens reached 84,000 pcs per hectare. During the sugar campaign 1,242,423 tons of sugar beet were processed. Sugar beet was harvested from the acreage of 21,707 hectares and about 50 thousand tons were exported for processing in the Czech Republic. The average yield per hectare reached 57.24 tons, which is a decrease of 20 tons per hectare as compared to previous year. The average sugar content reached 16.19% that is approximately the standard level. Total production of white sugar was 175,089 tons. The average daily processing capacity was 10,646 tons per day, which is a slight increase as compared to the previous year. The sugar campaign lasted 128 days in total.

Key words: Slovak Republic, sugar industry, sugar beet, sugar campaign, sugar production, campaign results, crop, yield.


Priaznivé poveternostné podmienky umožnili začať sejbu cukrovej repy na Slovensku od polovice marca. Sejba trvala dlhšie ako obyčajne a skončila až v druhej dekáde apríla. Celková obsiata plocha tvorila výmeru 21 707 ha, čo bol mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. Repu pestovalo spolu 207 pestovateľov s priemerom 104,9 ha na jedného farmára. Priemerný počet jedincov dosiahol 84 tisíc kusov na hektár. Počas kampane sa spracovalo v oboch cukrovaroch spolu 1 242 423 t cukrovej repy. Cukrová repa sa zozbierala z plochy 21 707 ha, pričom približne 50 tis. t repy bolo vyvezených na spracovanie v Českej republike. Priemerná úroda dosiahla výšku 57,24 t/ha, čo predstavuje pokles oproti minulému, rekordnému roku skoro o 20 t/ha. Dosiahnutá priemerná spracovateľská cukornatosť bola na úrovni 16,19 %, teda približne na úrovni štandardu. Celková výroba cukru dosiahla objem 175 089 t. Priemerná denná spracovateľská kapacita cukrovarov na Slovensku dosiahla v uplynulej kampani úroveň 10 724 t, čo predstavuje mierne navýšenie oproti minulému roku. Celková výťažnosť cukru dosiahla 84,49 %. Cukrovarnícka kampaň 2015/2016 na Slovensku trvala 128 dní.

Kľúčové slová: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, cukrovarnícka kampaň, výroba cukru, výsledky kampane, úroda.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 166–167.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz