HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VALOUCH Jan
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh
Machinery for Production of Sugar – Conformity Assessment and Placing on Market


This article analyzes the legislative requirements for the machinery conformance assessment process. Machinery for the production of sugar and their components are called specified products due to their construction (mechanical, electrical and electronic devices and their combinations). Machinery manufacturer is responsible for ensuring of meeting the requirements of the Government Regulation No. 176/2008 Coll., on technical requirements for machinery, which implements the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council into national law. The basic requirements for manufacturers include in particular ensuring that machinery meets the relevant essential health and safety requirements (including risk assessment), preparation of technical documentation and instructions for use, correct and full implementation of the relevant conformity assessment procedures, draw up the EC declaration of conformity and affix the CE marking.

Key words: machinery, sugar production, placing on the market, putting into service, assessing the conformity, EC Declaration of Conformity, Technical file, harmonised standard.


Článek analyzuje legislativní požadavky na proces posuzování shody strojních zařízení. Strojní zařízení na výrobu cukru a jejich dílčí komponenty představují vzhledem ke své konstrukci (mechanické, elektrické i elektronické zařízení a jejich kombinace) tzv. stanovené výrobky. V rámci procesu posouzení shody je výrobce strojního zařízení povinen zajistit splnění požadavků nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, které implementuje do národního právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES. Mezi základní požadavky na výrobce patří zejména zajištění splnění příslušných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost (včetně posouzení rizik), zpracování technická dokumentace a návodu k používání, správné a úplné provedení příslušných postupů posuzování shody, vypracování ES prohlášení o shodě a opatření strojního zařízení označením CE.

Klíčová slova: strojní zařízení, výroba cukru, uvádění na trh, uvádění do provozu, posuzování shody, ES prohlášení o shodě, technická dikumentace, harmonizovaná norma.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (3): 106–110.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz