HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, ŘEZBOVÁ Helena, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Prazee)

Distribuce produkčních kapacit na trhu zemí EU – kdo vládne současnými kapacitami?
Production Capacity Distribution in EU Market – Who Takes Control over Availa­ble Capacities?


This article focuses on the distribution and production capacity utilization of sugar factories in countries of the European Union (EU). This issue is dealt with in the field of installed volumes for processing sugar beet and subsequently in sugar production as such. In that regard, the article analyzes the capacity utilization and its distribution at the level of individual EU Member States, and also at the level of the main actors in the EU market (Alliances). This article aims to identify the current processing and manufacturing capacities across the EU and to determine, at the level of countries and companies, who is taking control over the available capacities. Additionally, the article attempts to identify the main countries whose companies control the available sugar capacities and thus define a segment of countries that have the most significant influence on formation of the sugar policy in the EU. Based on the findings arising from the article, it can be stated that the production capacities are extremely concentrated – both at the level of respective member states and at the level of respective alliances. Extreme concentration exists especially in the area of installed processing capacities of sugar beet. The European market is dominated by only five countries: Germany, France, Great Britain, Belgium and Poland. These countries control most of the sugar beet processing capacities and consequently the production of sugar. Companies based in these countries then subsequently through individual corporations located in their territories control more than four-fifths of the European market with beet sugar. The data also indicates that the current installed capacities in the processing of sugar beet for sugar production and consequently the sugar production itself are being used by only 70–80% approximately, which represents a considerable margin. In relation to the expected abolition of the sugar market regulation among the EU member states in 2017, it is expected that the European sugar market will undergo a dramatic change. This will increase the competition between the major players in general and also increase the pressure on small independent sugar factories as well as sugar factories with low production capacities. Those at risk are mainly sugar producers, whose daily processing capacity of sugar beet is under 5,000 tons, and then those sugar factories, which will not be able to keep the length of the sugar campaign close to the EU average.

Key words: sugar factories, production capacity, production, processing, sugar beet, sugar, alliance, country, market, European Union.


Článek se věnuje problematice distribuce a využití produkčních kapacit cukrovarů v zemích Evropské unie. Tato problematika je řešena v oblasti instalovaných objemů pro zpracování cukrové řepy a následně pak vlastní produkce cukru. Analyzováno je využit kapacit a jejich distribuce na úrovni jednotlivých členských zemí EU a dále pak také na úrovni hlavních aktérů trhu EU (aliancí). Cílem článku je vymezit současné zpracovatelské a výrobní kapacity napříč EU a stanovit na úrovni zemí a společností, kdo těmito kapacitami vládne. Identifikovány jsou hlavní země, jejichž firmy kontrolují disponibilní cukerní kapacity, a tím je vymezen segment zemí, které mají nejvýznamnější vliv na formování cukerní politiky v rámci EU. Na základě analýzy, lze konstatovat, že produkční kapacity jsou extrémně koncentrované – a to jak na úrovni jednotlivých členských zemí, tak na úrovni jednotlivých aliancí. Extrémní koncentrace existuje zejména v oblasti instalovaných zpracovatelských kapacit cukrové řepy. Evropský trh je ovládán pouze pěticí zemí: Německem, Francií, Velkou Británií, Belgií a Polskem. Tyto země kontrolují většinu zpracovatelských kapacit cukrové řepy a následně i výrobu cukru. Společnosti sídlící v těchto zemích pak následně prostřednictvím majetkového propojení kontrolují více než čtyři pětiny evropského trhu s řepným cukrem. Současné instalované kapacity v oblasti zpracování cukrové řepy pro potřebu výroby cukru a následné vlastní produkce cukru jsou využívány pouze ze 70–80 %. Ve vztahu k očekávanému zrušení regulace trhu s cukrem mezi členskými zeměmi EU v roce 2017 lze očekávat, že evropský cukerní trh dozná velmi výrazných změn. Zvýší se obecně konkurence mezi hlavními aktéry a dále pak vzroste tlak na malé nezávislé cukrovary a cukrovary s nízkým objemem produkce. Ohroženy jsou hlavně ty cukrovary, jejichž denní kapacity zpracování cukrové řepy jsou pod 5 000 t a dále pak ty cukrovary, které nebudou schopné udržet délku cukrovarnické kampaně alespoň blízko hodnotě průměru EU.

Klíčová slova: cukrovary, výrobní kapacita, produkce, zpracování, cukrová řepa, cukr, aliance, země, trh, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (2): 71–77.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz